โครงการตามล่า สะสม แสวงหา หนังสือแบบเรียนเก่าๆ เพื่อใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ แบบเรียนรุ่นเก่าที่มีคุณค่า ไว้ให้ศึกษาค้นคว้าต่อไป
เนื่องจากระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์นี้ ได้ใช้การนำเสนอหนังสือและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอินเตอร์เน็ตดังนั้นผู้อ่านต้องติดตั้ง โปรแกรม Flip Viewer สำหรับการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ที่มีลักษณะการแสดงผลคล้ายหนังสือจริง จากค่าย e-Book System (www.flipalbum.com) ตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อให้สามารถใช้บริการได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
1. คลิกเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม Flip Viewer 4 และจัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
2. ติดตั้งโปรแกรม FlipViewer ให้เรียบร้อย
3. ปิด browser ที่เปิดหน้านี้ และเปิด browser หน้านี้ขึ้นมาใหม่
4. เปิด ebook เล่มที่ต้องการอ่าน
5. เพื่อให้สัดส่วนหนังสือเหมือนต้นฉบับจริง ควรกดปุ่ม F2 หลังจากมีหนังสือหน้าแรกปรากฏ
  :: แบบเรียนที่รัก :: แบบหัดอ่านหนังสือไทยของพระวิภาชน์วิทยาสิทธิ์
แบบหัดอ่านหนังสือไทยของพระวิภาชน์วิทยาสิทธิ์ (สังข์ พุกกะเวส) แต่งขึ้นเพื่อใช้เป็นแบบเรียนสำหรับฝึกหัดการอ่าน ลักษณะเด่นของหนังสือเล่มนี้ที่ต่างจากแบบเรียนเล่มก่อน ๆ คือ มีภาพประกอบเนื้อหา และมีคำชี้แจงวิธีสอนกับวิธีอ่านอย่างชัดเจน แบบหัดอ่านหนังสือไทยนี้ใช้เป็นแบบเรียนบังคับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตั้งแต่สมัยออกพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2464
จนถึง พ.ศ. 2480 แล้วกระทรวงศึกษาธิการได้กลับมาประกาศให้ใช้อีกในปี พ.ศ. 2499 ถึง พ.ศ. 2520 จึงเลิกใช้แสดงว่าแบบหัดอ่านหนังสือไทยชุดนี้ เรียบเรียงได้ดี สามารถตอบสนองความสัมฤทธิผลในการเรียนรู้ของนักเรียนเริ่มอ่านหนังสือได้ดี จึงได้ใช้เป็นแบบเรียนระดับประถมศึกษาอยู่นานและใช้อยู่ถึง 2 สมัย (ธวัช ปุณโณทก 2527, 200-201)

สาระสำคัญ เนื้อหาแบ่งเป็น 2 เล่ม คือ
- เล่มต้น เริ่มตั้งแต่หัดอ่านบทที่ 1 ถึงหัดอ่านบทที่ 28 เนื้อหาเป็นการประสมพยัญชนะกับสระในมาตราแม่ ก กา มีการผันวรรณยุกต์และเปรียบเทียบเสียงการผันอักษรในไตรยางค์ การประสมคำจะใช้คำที่มีความหมายนำมาแต่งเป็นวลีและประโยคง่าย ๆ สั้น ๆ ใช้คำซ้ำ ๆ เพื่อให้เด็กได้ฝึกคำที่พบมาแล้วบ่อย ๆ แต่งประโยคเป็นเรื่องทั่วๆ ไป ไม่เน้นความหมายในเชิงอบรมสั่งสอน เช่น หัดอ่านบทที่ 4 ที่ว่า “…ปู นา ขา กา เซ มา รู…” ในหัดอ่านบทที่ 5 ใช้คำซ้ำว่า “…เค ขา เก โซ เซ มา…” เป็นต้น
- เล่มปลาย เริ่มจากหัดอ่านบทที่ 29 ถึงหัดอ่านบทที่ 64 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสะกดในมาตราตัวสะกดแม่ต่าง ๆ สอนการอ่านอักษรนำ อักษรควบกล้ำ และคำยากต่าง ๆ สอนการอ่านเป็นคำ เป็นวลี เป็นประโยค และนำคำมาแต่งเป็นเรื่องสั้น ๆ หรือเป็นนิทานแทรกคติธรรมและคำสอน
       

แบบหัดอ่านหนังสือไทย
เล่มต้น

ก า กา กา
ม า มา กา มา
ข า ขา ขา กา
อ า อา ขา กา มา

แบบหัดอ่านหนังสือไทย
เล่มปลาย

ห นำ ง ญ ย น ม ร ล ว
หงอ หง่อ หง้อ บุหงา ไก่เหงา เหงื่อไหล
 

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐