โครงการตามล่า สะสม แสวงหา หนังสือแบบเรียนเก่าๆ เพื่อใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ แบบเรียนรุ่นเก่าที่มีคุณค่า ไว้ให้ศึกษาค้นคว้าต่อไป
เนื่องจากระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์นี้ ได้ใช้การนำเสนอหนังสือและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอินเตอร์เน็ตดังนั้นผู้อ่านต้องติดตั้ง โปรแกรม Flip Viewer สำหรับการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ที่มีลักษณะการแสดงผลคล้ายหนังสือจริง จากค่าย e-Book System (www.flipalbum.com) ตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อให้สามารถใช้บริการได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
1. คลิกเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม Flip Viewer 4 และจัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
2. ติดตั้งโปรแกรม FlipViewer ให้เรียบร้อย
3. ปิด browser ที่เปิดหน้านี้ และเปิด browser หน้านี้ขึ้นมาใหม่
4. เปิด ebook เล่มที่ต้องการอ่าน
5. เพื่อให้สัดส่วนหนังสือเหมือนต้นฉบับจริง ควรกดปุ่ม F2 หลังจากมีหนังสือหน้าแรกปรากฏ
  :: แบบเรียนที่รัก :: แบบเรียนเร็วใหม่ ของหลวงดรุณกิจวิฑูรและนายฉันท์ ขำวิไล
แบบเรียนเร็วใหม่ ของหลวงดรุณกิจวิฑูร (ชด เมนะโพธิ) และนายฉันท์ ขำวิไล ใช้เป็นแบบเรียนสำหรับนักเรียนเริ่มอ่านภาษาไทยในชั้นประถมปีที่ 1 และ 2 ในช่วงปี พ.ศ. 2480 จนถึง พ.ศ. 2498 โดยใช้ต่อจากแบบหัดอ่านหนังสือไทยของพระวิภาชน์วิทยาสิทธิ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2499 กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้โรงเรียนใช้แบบหัดอ่านหนังสือไทยเป็นแบบเรียนบังคับและให้ใช้แบบเรียนเร็วใหม่เป็นแบบเรียนเลือกมาจนถึง พ.ศ. 2520

สาระสำคัญ เนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่
- ตอนต้นมี 16 บท เริ่มจากบทที่ 1 ถึง บทที่ 16
- ตอนกลางมี 8 บท ตั้งแต่บทที่ 17 ถึง บทที่ 24
- ตอนปลายมี 12 บท จากบทที่ 25 ถึง บทที่ 36

การเรียบเรียงเหมือนกับแบบหัดอ่านหนังสือไทยของพระวิภาชน์วิทยาสิทธิ์แต่หนังสือชุดนี้ มีข้อดีคือ มีเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้มากกว่า ได้แก่ การประสมคำและผันวรรณยุกต์ ภาพประกอบเนื้อหา การยกคำและประโยคที่มีความหมาย นอกจากนี้ ยังมีการสอนอ่านออกเสียงคำยากอีกด้วย สำหรับการแต่งเรื่องใช้คำที่ให้หัดอ่านนำมาแต่งเป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัวเด็ก เรื่องความรู้ทั่วไป และนิทานสั้น ๆ มีการแทรกคติและคำสอน ตอนท้ายบทมีคำประพันธ์ง่าย ๆ สั้น ๆ ด้วยตัวอย่าง เช่น กลอนท้ายบท
       
แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม ๑ ตอนกลาง
ชั้นประถมปีที่ ๒
แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม ๑ ตอนกลาง
 

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐