:: แบบเรียนภาษาไทยชุด มานี-มานะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ (เล่ม ๑ - ๒) รวม ๓๐ บท คำใหม่ ๑,๕๕๐ คำ ::


       แบบเรียนในชั้นนี้ มีเนื้อหาหลาย ๆ ประเภท ทั้งที่เป็นภาษาไทยและวิชาอื่น ๆ , ในส่วนภาษาไทยได้แก่ เกมต่อคำไทย, กลุ่มคำ, รูปประโยคแบบต่าง ๆ , สำนวน, พังเพย, ภาษิตต่าง ๆ , ปริศนาคำทาย, การเขียนจดหมาย, การบันทึกประจำวัน, การใช้เครื่องหมายต่าง ๆ เช่น ? ! ( ) ฯลฯ ราชาศัพท์, วรรณคดีไทยหลายเรื่อง เช่น ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายแก้ว, คนังเงาะน้อย, สังข์ทอง, รามเกียรติ์ ตอน หนุมานลองดีพระฤาษี, สุวรรณสาม, ความรู้ทางประวัติศาสตร์ เช่น ดอนเจดีย์, วีรสตรีของไทย คือ ท้าวเทพกษัตรีย์ ท้าวศรีสุนทร, ความรู้เรื่องประเพณีไทย เช่น สงกรานต์, เล่นสะบ้า, ละครลิง, เพลงพวงมาลัย, ความรู้เกี่ยวกับบุคคลและอาชีพในท้องถิ่น เช่น เกษตรอำเภอ, การเลี้ยงปลานิล, การปลูกเงาะ, การเลี้ยงหอยมุก, ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เชิงช่างอย่างง่าย ๆ เช่น การทำโทรศัพท์อย่างง่าย และแทรกเรื่องจริยธรรม โดยแสดงความซื่อสัตย์ของปิติที่ไม่ยอมลอกข้อสอบของเพื่อน และตอนเก็บกระเป๋าสตางค์ได้แล้วนำไปคืนเจ้าของ

 

แบบเรียนภาษาไทย ป.๔ เล่ม ๑
       ระหว่างปิดเรียนภาคปลาย พ่อของปิติไม่ได้ทำนาเพราะไม่มีน้ำ พ่อแม่และพี่ๆ ของปิติจึงอยู่บ้าน พ่อซ่อมแซมเครื่องมือต่างๆ พอว่างก็ถักยอและสานกระชุ

เปิดอ่านด้วย Flip Viewer เปิดอ่านด้วย Acrobat Reader

 

     
 

แบบเรียนภาษาไทย ป.๔ เล่ม ๒
       เวลาประมาณ ๒๐ นาฬิกาเศษ มานะกับมานีนั่งทำการบ้านอยู่ตามลำพัง แม่นั่งเย็บผ้าอยู่ในห้องถัดไป พ่อกำลังสวดมนต์อยู่ในห้องพระ มานีกำลังทำรายงานประวัติของศรีปราชญ์กวีเอกของไทย


เปิดอ่านด้วย Flip Viewer เปิดอ่านด้วย Acrobat Reader