:: แบบเรียนภาษาไทยชุด มานี-มานะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (เล่ม ๑ - ๒) รวม ๔๐ บท ::


 

แบบเรียนภาษาไทย ป.๖ เล่ม ๑
       ระยะเวลาปิดเรียนภาคปลายเป็นช่วงเวลาที่เนิ่นนานพอสมควร แต่สำหรับปิติเขามีความรู้สึกว่าวันหนึ่งๆ ผ่านไปรวดเร็วเหลือเกิน เพราะเขาต้องทำงานหลายอย่าง เป็นต้นว่าเลี้ยงหมูแทนยาย เลี้ยงปลานิลซึ่งขยายออกไปอีกหลายบ่อ


       เล่ม ๑ : มีจำนวน ๑๐ บท ใช้ตัวละครชุดเดิมของชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ , เน้นการฝึกทักษะด้านต่าง ๆ ทั้งการฟัง, พูด, อ่าน, เขียน และคิด เช่น การตั้งใจฟัง, การพูดในโอกาสต่าง ๆ , การเขียนจดหมาย, การใช้สำนวนอุปมาอุปมัย, การเลือกใช้คำให้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล เป็นต้น ส่วนเรื่องวรรณคดี มีเรื่อง พระรถเมรี, พระสังข์ศิลปไชย, ความรู้ทางประวัติศาสตร์ มีเรื่อง พระยาพิชัยดาบหัก, ความรู้เรื่องตำนาน มีเรื่องประวัติวัดพนัญเชิง (พระเจ้าสายน้ำผึ้ง และนางสร้อยดอกหมาก) , รัฐพิธี มีเรื่อง พิธีพืชมงคล, พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และมีการฝึกลงคะแนนเสียงตามระบอบประชาธิปไตย ท้ายเล่ม ๑ มีหนังสืออ่านนอกเวลา ๓ เรื่อง เป็นบทละครพูดเรื่อง พระร่วง ของรัชกาลที่ ๖ สองตอน, บทละครเรื่อง ระบำดอกฝิ่น ของนักเรียนรุ่นเยาว์ และเรื่องสั้นชื่อ ไอ้ตุ่น ของ อ.รัชนี ศรีไพรวรรณ

เปิดอ่านด้วย Flip Viewer เปิดอ่านด้วย Acrobat Reader

 

     
 

แบบเรียนภาษาไทย ป.๖ เล่ม ๒
       วันนี้ ตอนบ่ายชักจะง่วงนอนเพราะเมื่อคืนไปดูลิเกแก้บนที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกับพี่ชาย กลับถึงบ้านราวตีหนึ่งกว่าๆ ตอนครูอยู่ในห้องต้องแอบเอานิ้วมือถ่างตาและหยิกขาตัวเอง ถึงกระนั้นก็สัปหงกหัวแทบจะโขกโต๊ะ ตาลาย ตัวหนังสือหกคะเมนตีลังกายุ่งไปหมด


       เล่ม ๒ : มีจำนวน ๑๐ บทเช่นเดียวกัน มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการหัดบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ไว้ในสมุดบันทึก, ประวัตินักเล่านิทานต่างชาติ คือ อีสป และนักเล่านิทานของไทย คือ สุนทรภู่, มีการฝึกพูดโต้วาที เรื่อง การอ่านยากกว่าการเขียน โดยให้นักเรียนได้ฝึกหัดพูดอย่างมีเหตุมีผล และยังได้เนื้อเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับภาษาไทยของเราอีกด้วย, วรรณคดีมีเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนศึกทรพี ในบทสุดท้ายกล่าวถึงการเรียนจบประโยคประถมศึกษา และตัวละครในเรื่องต่างก็แยกย้ายไปตามวิถีชีวิตของตน บ้างก็ไปเรียนต่อ บ้างก็ไปประกอบอาชีพ

เปิดอ่านด้วย Flip Viewer เปิดอ่านด้วย Acrobat Reader