สำนวน สุภาษิตไทย > ปลูกเรือนคร่อมตอ


สำนวน : ปลูกเรือนคร่อมตอ
ความหมาย : ความหมาย ตอในสำนวนนี้หมายถึง ตอเสาเรือนหรือตอสิ่งปลูกสร้างต่างๆไม่ใช่ตอไม้ ปลูกเรือนคร่อมตอในที่นี้ก็หมายความว่าตอเป็นสิ่งพักพิงของบุคคลอื่นหากเราไปสร้างบ้านเรือนหรือก่อสร้างอะไรก็ช่างทับสิทธ์ของเขาย่อมก่อให้เกิดความเสียหาย ดังเช่นขุนช้างที่ปลูกบ้านคร่อมเรือนเก่าของขุนแผน ตออาจใช้หมายถึงสิทธ์ในอย่างอื่น มิใช่สิ่งที่ปลูกสร้างเพียงอย่างเดียวก็ได้ปลูกเรือนคร่อมตอ หมายความว่า การทำสิ่งซึ่งล้วงล้ำหรือก้าวก่ายหรือทับสิทธิ์ของผู้อื่น จะโดยรู้เท่าถึงการณ์หรือไม่ก็ตาม
โอกาสที่ใช้
ในกรณีที่ฝ่ายหนึ่งกระทำอะไรที่เป็นการล่วงล้ำหรือก้าวก่ายทับสิทธิ์ของอีกฝ่ายหนึ่ง จะรู้หรือไม่รู้ก็ตาม แล้วเจ้าของเดิมหรือเจ้าของที่มาอ้างกรรมสิทธิ์หรือไล่ที่ได้

 


คัดลอกจาก http://kids.mweb.co.th
แก้ไข : นายธวัฒชัย ใบโสด

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐