สำนวน สุภาษิตไทย > กิ่งทองใบหยก


สำนวน :
กิ่งทองใบหยก
ความหมาย :หญิงและชายที่มีฐานะเสมอกัน ทั้งหน้าตาและรูปร่างสวยงามพอกัน มีอะไรที่เหมาะสมกัน จึงเป็นคู่ครองที่เหมาะสมกันมาก และถ้ามีการศึกษาเท่าๆกัน มีสติปัญญาใกล้เคียงกันสื่อความหมายได้รู้เรื่อง ปรึกษาหารือกันได้

มีระเบียบวินัย รักความเรียบร้อยและรักสะอาด เหมือนๆกัน มีความเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น เห็นประโยชน์ส่วสนรวมเป็นใหญ่ มีความเลื่มใสในศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี อันดีงาม

โอกาสที่ใช้ ใช้เปรียบกับคู่รักที่แต่งงานกัน โดยมีความเหมาะสมกันทุกอย่าง เช่น แก้วตากับขัวญกล้า คู่นี้เหมาะสมกันจริงๆ เหมือนกับกิ่งทองใบหยกเลยน้ะ

 


คัดลอกจาก http://kids.mweb.co.th
แก้ไข : นายธวัฒชัย ใบโสด

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐