สดุดีจักรีวงศ์  เมืองไทยเราโชคดีมีกษัตริย์   สืบสมบัติธำรงเผ่าพงศา
  ตั้งแต่ครั้งโบราณเนิ่นนานมา   ปวงประชาร่มเย็นเป็นสุขใจ
  ตราบถึงวงศ์จักรีที่สามารถ   รักษาชาติไทยเราเอาไว้ได้
  จอมจักรีทุกพระองค์ทรงเกรียงไกร   ชนชาวไทยเชิดชูพระภูบาลรัชกาลที่ ๑ | รัชกาลที่ ๒ | รัชกาลที่ ๓ | รัชกาลที่ ๔
รัชกาลที่ ๕ | รัชกาลที่ ๖ | รัชกาลที่ ๗ | รัชกาลที่ ๘ | รัชกาลที่ ๙
 

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐