คำถามน่ารู้ > อย่างไรจึงเรียกว่า 'คอมมิวนิสต์'

อย่างไรจึงเรียกว่า 'คอมมิวนิสต์'
ขอความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องคอมิวนิสต์ ว่าลัทธินี้มีแนวความคิดอย่างไร รวมถึงการปราบปรามคอมมิวนิสต์ ในเมืองไทย ด้วยค่ะ

คำว่า'คอมมิวนิสต์' (Communist) เริ่มมีขึ้นราว ปี พ.ศ. 2377-2382 พวกสมาคมลับที่จะปฏิวัติฝรั่งเศส คิดขึ้น หมายถึง "การรวมกันของบรรดาทรัพย์สิน เป็นของกลางร่วมกันทั้งหมด" ( Community of goods) โดยเห็นว่าความไม่เท่าเทียมกัน ของ ความสุขสมบูรณ์และความยากจนของมนุษย์ ส่วนใหญ่เกิดจากการที่ต่างคนต่างเป็นเจ้าของทรัพย์สินทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันคอมมิวนิสต์ เป็นลัทธิขบวนการปฏิวัติที่พยายามจะเลิกล้างลัทธิทุนนิยมและจัดตั้งสังคมใหม่ ให้ถือว่าทรัพย์สินทั้งหมด เป็นของส่วนรวมการดำเนินการเศรษฐกิจจะเป็นไปตามแผนการ และอยู่ในความควบคุมจัดการของส่วนรวม โดยแบ่งส่วนเฉลี่ยทรัพย์แก่ทุกคนตามหลักว่า "แต่ละคนทำงานตามความสามารถของตนแต่ละคนได้รับสิ่งที่ตนต้องการ"

ในเวลาร้อยกว่าปีมานี้ คำว่า 'คอมมิวนิสต์' ได้ใช้เป็นชื่อพรรคการเมือง หรือขบวนการคอมมิวนิสต์ที่มุ่ง จะจัดสังคมใหม่โดย เข้ายึดอำนาจการปกครองประเทศ ถ้าจำเป็นก็ใช้กำลังบังคับแล้วจัดระบบสังคมหรือการปกครอง แนวใหม่ตามแนวนโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์ ลัทธิคอมมิวนิสต์แพร่ไปทั่วโลกทั้งในยุโรป อเมริกาใต้ แอฟริกา และเอเชีย ในประเทศไทย นับตั้งแต่ได้มีการจัดตั้งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยหรือ พคท. เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2485 ฝ่ายคอมมิวนิสต์ได้เริ่มมีบทบาทเด่นชัดขึ้น ในระยะแรกดำเนินการอย่างสันติ ภายหลังรัฐบาลได้เริ่มกวาดล้างจับกุม กองกำลังและแนวร่วมของ พคท.ที่แทรกซึมอยู่ในท้องที่ห่างไกลความเจริญเกิดการปะทะกันด้วยอาวุธ ในที่สุด พคท.ก็ประกาศ จัดตั้งกองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทย (ทปท.) เมื่อ 1 มกราคม 2512

การต่อสู้ของ พคท. ในปี 2508-2512 เป็นไปในลักษณะจรยุทธ์ ต่อมาในปี 2513-2524 พคท. ได้ขยายการต่อสู้ จากการก่อการร้ายไปสู่สงครามกองโจรในลักษณะของการทำสงครามปฎิวัติ จัดตั้งฐานที่มั่นเป็นเขตปลดปล่อยเขตอำนาจรัฐ รวมถึงการจัดให้มีกองทัพถืออาวุธรัฐบาลใช้กำลังเข้ากวาดล้างคอมมิวนิสต์อย่างหนักแต่ไม่ได้ผล เพราะการต่อสู้เพื่อเอา คอมมิวนิสต์ เป็นการต่อสู้ด้านการเมืองเป็นเป็นหลัก โดยฝ่ายคอมมิวนิสต์อาศัยเงื่อนไขปฎิวัติประชาชนและ การปฎิวัติ ประชาธิปไตยเป็นเงื่อนไขสำคัญรัฐบาลจึงประกาศคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 66/2523 ซึ่งเป็นนโยบายเชิงรุกทางการเมือง อย่างต่อเนื่องรวดเร็ว เน้นเน้นหนักในการลิดรอนทำลายขบวนการแนวร่วมและกองกำลังติดอาวุธกองทัพบกได้ยึดถือ คำสั่งที่ 66/2523 และ 65/2525 ซึ่งให้ยึดถือการพัฒนาประชาธิปไตยเป็นหลักอย่างมั่นคงและต่อเนื่องพร้อมกันไปกับการมุ่งเร่งรัด พัฒนาประเทศ เพื่อขจัดปัญหาความยากจนของประชาชนและขจัดเงื่อนไขความไม่เป็นธรรมในสังคม จากการดำเนินการ รุกทางการ เมืองอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการกดดันทางการทหารต่อผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ทำให้ยุติสงคราม ปฎิวัติ ของคอมมิวนิสต์ ลงได้ มีผู้กลับใจเข้ามอบตัวเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย(ผรท.) จากทุกภาค

นอกจากนี้ยังตรวจพบอาวุธมากมายและสามารถจับกุมบุคคลระดับผู้นำได้ ความสำเร็จของฝ่ายรัฐบาลครั้งนี้ทำให้ พคท.สูญเสียอย่างหนักจนไม่สามารถเคลื่อนไหวอย่างมีประสิทธิภาพได้อีกต่อไป


คัดลอกจาก http://kids.mweb.co.th
แก้ไข : นายธวัฒชัย ใบโสด

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐