ความรู้เรื่อง Network

Network System - ระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่าย คือ การนำคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องมาต่อพ่วงกัน เพื่อใช้ในการสื่อสารถึงกัน ใช้ข้อมูลร่วมกัน รวมทั้ง ใช้อุปกรณ์ร่วมกัน ทำให้ประหยัดทรัพยากรในการใช้งาน เช่น printer, harddisk เป็นต้น ระบบเครือข่าย ที่เป็นที่นิยมได้แก่ ระบบแลน (LAN : Local Area Network)

Peer to Peer
ระบบเครือข่ายแบบ Peer to Peer เป็นระบบเครือข่ายขนาดเล็ก เหมาะสำหรับหน่วยงาน ที่มีคอมพิวเตอร์น้อยกว่า 10 เครื่อง ระบบ Peer to Peer นี้ คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง สามารถเข้าไปใช้ไฟล์ที่เก็บบนเครื่องไหนก็ได้ ซอรฟ์แวร์ที่ใช้คือ Windows for Workgroups, Windows 95,98,2000 การติดตั้งเพียงแต่เพิ่มอุปกรณ์ที่เรียกว่า Lan Card ในแต่ละเครื่องคอมพิวเตอร์ และมีต่อสายแลน เข้าไปสู่ อุปกรณ์ที่เป็นตัวกลาง ซึ่งเรียกว่า HUB

ข้อดีของการต่อแบบ Peer to Peer

 • ประหยัดค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับการต่อ Network แบบอื่น ๆ
 • สามารถแชร์ข้อมูล เครื่องพิมพ์ ของแต่ละเครื่องได้
 • ง่ายในการติดตั้ง และสามารถขยายต่อไปในอนาคตได้ดี

Client / Server
ระบบเครือข่ายแบบ Client / Server มีคอมพิวเตอร์หลักเรียกว่า File Server (ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมในการ เก็บข้อมูล ทำให้สะดวกในการบริหารข้อมูล) File Server นี้จะต้องเปิดทิ้งไว้ ห้ามปิดในระหว่างการใช้งาน ส่วนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานทั่ว ๆ ไปเราเรียกว่า Work Station สำหรับ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการติดต่อระบบเครือข่าย คือ สายเคเบิล และการ์ดเครือข่าย (LAN Card) ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการไหล ของข้อมูล นอกจากนี้ยังต้องมี HUB ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการกระจายสัญญาณไปตาม Work Station ต่าง ๆ

ซอร์ฟแวร์ที่เป็นที่นิยมในระบบเครือข่ายคือ Netware, Windows NT, Unix เป็นต้น

ข้อดีของการต่อแบบ Client / Server

 • สามารถแชร์ข้อมูล เครื่องพิมพ์ ของแต่ละเครื่องได้
 • มีระบบ Security ที่ดีมาก
 • รับส่งข่าวสารในลักษณะของ Email ได้ดี
 • สามารถจัดสรร แบ่งปันการใช้ทรัพยากรได้จากจุดศูนย์กลาง

Network Equipment - อุปกรณ์เครือข่าย
การทำงานของระบบเครือข่าย จะต้องใช้อุปกรณ์เสริม เพื่อให้เครื่อง PC ที่เราใช้อยู่ สามารถติดต่อถึงกันได้ เพื่อแชร์ข้อมูล และทรัพยากรอื่นๆ สำหรับอุปกรณ์เครือข่ายหลัก ๆ ที่จะกล่าวถึงสำหรับระบบ LAN พอจะสรุปได้ดังนี้

อุปกรณ์ในระบบเครือข่าย

 1. LAN Card คือ Card ที่จะติดตั้งภายในเครื่อง PC ส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็ก เท่ากับ VGA Card หรือ Sound Card สำหรับ Lan Card ยังแบ่งออกได้หลายประเภท ทั้งนี้ขึ้นกับความเร็วที่ต้องการ เช่น 10 Mbps, 10/100 Mbps, 100 Mpbs เป็นต้น
 2. Lan Cable คือสายสัญญาณที่มีลักษณะคล้ายสายโทรศัพท์ ที่นิยมใช้มีดังนี้ UTB, STB ซึ่งการเลือกสายแต่ละประเภทนี้จะขึ้นกับการนำ ไปใช้ เช่น ติดตั้งภายใน ภายนอก หรือระยะทางไกลแค่ไหน เป็นต้น
 3. HUB คืออุปกรณ์ทีใช้เป็นจุดศูนย์กลางในการกระจายสัญญาณ หรือข้อมูล โดยปกติการเลือก Hub จะดูที่จำนวน Port ที่ต้องการ เช่น 8 ports, 12 ports, 24 ports เป็นต้น

About Internet - เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต
อินเตอร์เน็ต เป็นระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ ที่มีการเชื่อมระบบเครือข่ายต่าง ๆ ทั่วโลกเข้าด้วยกัน เปรียบเสมือนห้องสมุด ขนาดใหญ่ที่เราสามารถ อ่าน ค้นหาข้อมูลในรูปแบบของ อักษร รูปภาพ รวมทั้งเสียง

ประวัติความเป็นมา เริ่มจากประเทศอเมริกา โดยกระทรวงกลาโหม เดิมใช้วิจัยทางด้านการทหาร มีชื่อโครงการว่า อาร์พาเน็ต ต่อมามีการใช้แพร่หลาย มากขึ้นจนกลายเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ เราเรียกเครือข่ายนี้ว่า อินเตอร์เน็ต

อุปกรณ์ที่จำเป็นในการใช้งานอินเตอร์เน็ต

 1. คอมพิวเตอร์ ระบบ 486 ขึ้นไป แรม 8 MB
 2. โมเด็ม ความเร็วอย่างน้อย 28.8 (ยิ่งเร็วยิ่งดี)
 3. สายโทรศัทพ์ (สายตรงหรือสายพ่วงก็ได้)
 4. ซอร์ฟแวร์ ได้แก่ Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Eudora เป็นต้น
 5. สมัครสมาชิกกับบริษัทที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต

ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต

 1. รับส่งจดหมาย (email) - ใช้โปรแกรมยูโดร่า, เอ้าท์ลุค เป็นต้น
 2. ค้นหาข้อมูลและภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว - ใช้โปรแกรมเนทสเคป, เอ็กซ์โพรเลอร์
 3. ดาวน์โหลดโปรแกรม ไดร์ซเวอร์ และอื่น ๆ
 4. ขายสินค้า โฆษณาหรือสั่งซื้อสินค้า
 5. เล่มเกมส์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 6. พูดคุยผ่านอินเตอร์เน็ตแทนโทรศัพท์ - ใช้โปรแกรมเน็ตทูโฟน
 7. รับส่งแฟ็กซ์
 8. ดูหนัง ฟังเพลง
 9. และอื่น ๆ อีกมากมาย...

 

คัดลอก, อ้างอิง
www.sanambin.com