แบบทดสอบก่อนการเรียน
 
 หน่วยที่ 1 แนะนำ DESKTOPAUTHOR
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  ความรู้เกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Desktop Author
  วิธีการเข้าสู่โปรแกรม
  ส่วนประกอบของโปรแกรม
  Tools และแถบเครื่องมือ
  แบบทดสอบท้ายบทเรียน
 หน่วยที่ 2 เริ่มสร้างหนังสือ
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  การกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้น
  การแบ่งหน้ากระดาษ
  การแทรกภาพปกหน้าและกำหนดให้โปร่งใส
  การเพิ่มหน้ากระดาษ
  การใส่สีให้หน้ากระดาษ
  แบบทดสอบท้ายบทเรียน
 หน่วยที่ 3 ข้อความและ Multimedia
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  การพิมพ์ข้อความลงในหนังสือ
  การทำภาพ Popup
  การแทรกไฟล์ MP3
  การแทรกไฟล์ Animation และวิดีโอ
  แบบทดสอบท้ายบทเรียน
 หน่วยที่ 4 ปุ่ม Buttons และการเชื่อมโยง
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  การแทรกปุ่ม buttons และสร้างการเชื่อมโยง
  การทำสารบัญ และการเชื่อมโยง
  การกำหนดปกหลังให้มีคุณสมบัติโปร่งใส
  แบบทดสอบท้ายบทเรียน
 หน่วยที่ 5 การบีบอัดไฟล์เพื่อเผยแพร่ผลงาน
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  การบีบอัดไฟล์งานด้วยคำสั่ง Package
  แบบทดสอบท้ายบทเรียน
 
 แบบทดสอบหลังการเรียน
 
 

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ นายธวัฒชัย  ชื่อสกุล ใบโสด
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2 (ชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ 8739
สถานที่ทำงาน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
135 ถนนราชมรรคา ต. พระสิงห์ อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ โทร. 053-278427
สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
เกิดวันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2516
ที่อยู่ 252 หมู่ 3 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 053-435014 โทรศัพท์มือถือ 081-961-1888

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2531 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
พ.ศ. 2534 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
พ.ศ. 2536 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (เทคนิคคอมพิวเตอร์)
                 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ จ.เชียงใหม่
พ.ศ. 2538 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) วิชาเอกอุตสาหกรรม
                 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2541 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) วิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา
                 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติการรับราชการ
พ.ศ. 2541 – อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านแม่เอาะ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
พ.ศ. 2542 – อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนบ้านแม่เอาะ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
พ.ศ. 2544 – อาจารย์ 1 ระดับ 5 โรงเรียนบ้านแม่เอาะ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
พ.ศ. 2545 – อาจารย์ 1 ระดับ 5 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
พ.ศ. 2547 – ครู คศ.1 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน ครู คศ.2 (ชำนาญการ) โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ผลงาน
พ.ศ. 2549 ได้รับโลห์รางวัลพร้อมเกียรติบัตร จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ภายใต้การดำเนินโครงการ Thai e-Library ประจำปีพุทธศักราช 2549
พ.ศ. 2549 ได้รับรางวัลที่ 1 การประกวดสื่อประเภทเว็บไซต์ หัวข้อ "การเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชนด้วยวิทยาการด้านไอที" จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 28 ปี เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2549
พ.ศ. 2550 ประกาศเกียรติคุณสื่อประกอบการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เนต ประเภททีม 4 คน จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
พ.ศ. 2551 ได้รับโล่รางวัลจากการประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามโครงการ “ประกวดสื่ออินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัย” ในหัวข้อ “ขจัดสื่อร้าย ขยายสื่อดี” จากระทรวงศึกษาธิการประเภทโรงเรียนและประเภททีม  เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2551
ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นเว็บไซต์ที่มีคะแนนสูงเป็น 10 อันดับแรกที่เข้ารับการคัดเลือกประเภทบุคคล/กลุ่มบุคคล ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำเว็บไซต์ที่มีสื่อการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ประจำปี พ.ศ. 2552