แบบทดสอบก่อนการเรียน
 
 หน่วยที่ 1 แนะนำ DESKTOPAUTHOR
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  ความรู้เกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Desktop Author
  วิธีการเข้าสู่โปรแกรม
  ส่วนประกอบของโปรแกรม
  Tools และแถบเครื่องมือ
  แบบทดสอบท้ายบทเรียน
 หน่วยที่ 2 เริ่มสร้างหนังสือ
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  การกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้น
  การแบ่งหน้ากระดาษ
  การแทรกภาพปกหน้าและกำหนดให้โปร่งใส
  การเพิ่มหน้ากระดาษ
  การใส่สีให้หน้ากระดาษ
  แบบทดสอบท้ายบทเรียน
 หน่วยที่ 3 ข้อความและ Multimedia
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  การพิมพ์ข้อความลงในหนังสือ
  การทำภาพ Popup
  การแทรกไฟล์ MP3
  การแทรกไฟล์ Animation และวิดีโอ
  แบบทดสอบท้ายบทเรียน
 หน่วยที่ 4 ปุ่ม Buttons และการเชื่อมโยง
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  การแทรกปุ่ม buttons และสร้างการเชื่อมโยง
  การทำสารบัญ และการเชื่อมโยง
  การกำหนดปกหลังให้มีคุณสมบัติโปร่งใส
  แบบทดสอบท้ายบทเรียน
 หน่วยที่ 5 การบีบอัดไฟล์เพื่อเผยแพร่ผลงาน
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  การบีบอัดไฟล์งานด้วยคำสั่ง Package
  แบบทดสอบท้ายบทเรียน
 
 แบบทดสอบหลังการเรียน
 
 

        บทเรียนออนไลน์ เรื่อง "การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Desktop Author" จัดทำขึ้นเพื่อ ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคอมพิวเตอร์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การออกแบบการเรียนรู้รายวิชา คอมพิวเตอร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่  2  การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Desktop Author โดยให้นีกเรียนศึกษาความหมาย  ลักษณะ และประโยชน์ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)  และวางแผนการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)  โดยการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ แล้วนำมาฝึกปฏิบัติการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Desktop Author  โดยมีการวางแผนปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนตามกระบวนการจัดทำโครงงาน  การจัดเก็บข้อมูล  และการเผยแพร่ผลงานด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารระบบอินเตอร์เน็ต

มาตรฐานการเรียนรู้
        ง  3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
        1. นักเรียนสามารถใช้โปรแกรม Desktop Author สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)ได้
        2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์ในการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ด้วยโปรแกรม Desktop Author

เนื้อหาบทเรียน
        บทที่ 1  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Desktop Author
        บทที่ 2  เริ่มสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
        บทที่ 3  การพิมพ์ข้อความและแทรกไฟล์ Multimedia
        บทที่ 4  การสร้างเมนูในหนังสือการเชื่อมโยง
        บทที่ 5  การบีบอัดไฟล์เพื่อเผยแพร่ผลงาน        เนื่องจากบทเรียนออนไลน์ เรื่อง "การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Desktop Author" นั้นเป็นการเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามรายการข้างล่าง

 
Flash Player
โปรแกรมนี้จะทำให้คุณได้รับความอัตถรสในการเข้าเยี่ยมชมเว็บที่ใช้ลูกเล่น Shockwave Director และ Flash ได้อย่างเต็มที่ กับ Microsoft Internet Explorer โดยสิ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในเวอร์ชั่นนี้ คุณสามารถจัดเก็บ Shockwave and Flash ที่คุณชื่นชอบเอา เอาไว้เล่นดูได้ทั้งยาม online และ offline .. คุณยังสามารถหยุด,เล่น และ restart Shockwave ได้ตามใจคุณด้วย
 
 
DNL Reader
โปรแกรมเสริมสำหรับการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ e-book ที่สร้างจากโปรแกรม Desktop Author ที่มีลักษณะการแสดงผลคล้ายหนังสือจริง ซึ่งรูปแบบหนังสือที่สร้างขึ้นมานั้นสามารถใส่ภาพเคลื่อนไหว เสียง ภาพนิ่ง และตัวอักษรประกอบลงไป ทำให้หนังสือมีความน่าสนใจ ตลอดจนสามารถบันทึกข้อมูลหนังสือที่สร้างขึ้นลงบนสื่อบันทึกข้อมูลเพื่อเปิด อ่านในระบบออฟไลน์ได้ด้วย
 
  Acrobat Reader
โปรแกรมเสริมสำหรับ Browser ของคุณครับ เช่นการอ่านข่าวสารผ่านบน Internet ที่เอาไว้อ่าน Files ในตะกูล Adobe PDF (.pdf) นะครับ ซึ่งพวกไฟล์พวกนี้ จะมีอยู่ตามเวบต่างๆ ทั่วไป นะครับผม อย่างเช่นในเวบเพจของ อ.ส.ม.ท ของไทยเราครับก็มีให้อ่านกันนะครับสำหรับใน Version นี้ท่านสามารถใช้ Font ภาษาไทยได้ครับโดย Set ได้จาก Windows เลยครับผม นอกจากนี้ ก็ยังสามารถที่จะ พิมพ์ (Print) ออกมาอ่านกัน บนแผ่นกระดาษได้อีกด้วยครับท่านผม เพื่อความสะดวกครับ ...