แบบทดสอบก่อนการเรียน
 
 หน่วยที่ 1 แนะนำ DESKTOPAUTHOR
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  ความรู้เกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Desktop Author
  วิธีการเข้าสู่โปรแกรม
  ส่วนประกอบของโปรแกรม
  Tools และแถบเครื่องมือ
  แบบทดสอบท้ายบทเรียน
 หน่วยที่ 2 เริ่มสร้างหนังสือ
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  การกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้น
  การแบ่งหน้ากระดาษ
  การแทรกภาพปกหน้าและกำหนดให้โปร่งใส
  การเพิ่มหน้ากระดาษ
  การใส่สีให้หน้ากระดาษ
  แบบทดสอบท้ายบทเรียน
 หน่วยที่ 3 ข้อความและ Multimedia
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  การพิมพ์ข้อความลงในหนังสือ
  การทำภาพ Popup
  การแทรกไฟล์ MP3
  การแทรกไฟล์ Animation และวิดีโอ
  แบบทดสอบท้ายบทเรียน
 หน่วยที่ 4 ปุ่ม Buttons และการเชื่อมโยง
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  การแทรกปุ่ม buttons และสร้างการเชื่อมโยง
  การทำสารบัญ และการเชื่อมโยง
  การกำหนดปกหลังให้มีคุณสมบัติโปร่งใส
  แบบทดสอบท้ายบทเรียน
 หน่วยที่ 5 การบีบอัดไฟล์เพื่อเผยแพร่ผลงาน
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  การบีบอัดไฟล์งานด้วยคำสั่ง Package
  แบบทดสอบท้ายบทเรียน
 
 แบบทดสอบหลังการเรียน
 
 


หน่วยที่ 1 เรื่อง แนะนำโปรแกรม DESKTOP AUTHOR
คำสั่ง ให้นักเรียนคลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1) ข้อใดให้ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกต้องที่สุด
   หนังสือที่ประกอบไปด้วยข้อความ ภาพและเสียง
   หนังสือที่สามารถสั่งพิมพ์ทางเครื่องพิมพ์ได้
   หนังสือที่สามารถเปิดอ่านได้ในเครื่องคอมพิวเตอร์
   หนังสือที่สร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเปิดอ่านได้เหมือนหนังสือจริง

ข้อที่ 2) e-Book ย่อมาจากคำในภาษาอังกฤษในข้อใด
   E learning Book
   Electronic Book
   Electron Book
   Electrolux Book

ข้อที่ 3) ข้อใดเป็นความสามารถของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีเหมือนกับหนังสือจริง
   นำเสนอข้อมูลเสียงได้
   นำเสนอการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลหน้าอื่นๆ ได้
   นำเสนอข้อมูลแบบข้อความและรูปภาพได้
   นำเสนอข้อมูลภาพเคลื่อนไหว หรือภาพวิดีโอได้

ข้อที่ 4) ซอฟต์แวร์ Reader จะเกี่ยวข้องกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อย่างไร
   ซอฟต์แวร์สำหรับการเขียน
   ซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบ
   ซอฟต์แวร์สำหรับการถอดรหัส
   ซอฟต์แวร์สำหรับการอ่าน

ข้อที่ 5) ข้อใดไม่ถูกต้อง
   แฟ้มสกุล .opf ต้องใช้โปรแกรม Flip Viewer ในการอ่าน
   แฟ้มสกุล .swf ต้องใช้โปรแกรม Flash Player ในการอ่าน
   แฟ้มสกุล doc ต้องใช้โปรแกรม Power Point ในการอ่าน
   แฟ้มสกุล .dnl ต้องใช้โปรแกรม DNL Reader ในการอ่าน

ข้อที่ 6) ในการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถนำเข้าแฟ้ม (Import) ได้หลายประเภท ยกเว้น
   แฟ้มเอกสาร (doc, txt)
   แฟ้มระบบ (dll, sys)
   แฟ้มรูปภาพ (jpg, gif)
   แฟ้ม เสียงและวิดีโอ (mp3, avi)

ข้อที่ 7) ข้อใด ไม่ใช่ ความสามารถของโปรแกรม Desktop Author
   สร้างสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบหน้าพลิก 3 มิติ
   สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะเหมือนหนังสือจริง
   ดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
   สร้าง Screen Sever สำหรับการรักษาอายุจอภาพคอมพิวเตอร์

ข้อที่ 8) ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติของโปรแกรม Desktop Author
   ไฟล์มีขนาดใหญ่ สามารถดาวน์โหลดและส่งข้อมูลได้ช้า
   มีลักษณะคล้ายกับหนังสือซึ่งเป็นรูปแบบที่ออ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย
   สามารถส่งต่อได้ง่ายโดยการส่งผ่านอีเมล์ หรือระบบเครือข่าย
   สามารถแทรกเสียงเพลง ภาพเคลื่อนไหว หรือเสียงบรรยายได้

ข้อที่ 9) ถ้าไม่มี ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ จะมีวิธีการเรียกใช้โปรแกรม Desktop Author อย่างไร
   Start // Program // DeskTopAuthor // DeskTopAuthor4
   Program // Start // DeskTopAuthor // DeskTopAuthor4
   DeskTopAuthor // DeskTopAuthor4 // Program // Start
   Program // DeskTopAuthor // DeskTopAuthor4 // Start

ข้อที่ 10) โปรแกรมจะแสดงเลขหน้าและจํานวนหน้าที่ส่วนใด
   แถบหัวเรื่อง
   แถบเมนู
   แถบเครื่องมือ
   แถบสถานะ