แบบทดสอบก่อนการเรียน
 
 หน่วยที่ 1 แนะนำ DESKTOPAUTHOR
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  ความรู้เกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Desktop Author
  วิธีการเข้าสู่โปรแกรม
  ส่วนประกอบของโปรแกรม
  Tools และแถบเครื่องมือ
  แบบทดสอบท้ายบทเรียน
 หน่วยที่ 2 เริ่มสร้างหนังสือ
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  การกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้น
  การแบ่งหน้ากระดาษ
  การแทรกภาพปกหน้าและกำหนดให้โปร่งใส
  การเพิ่มหน้ากระดาษ
  การใส่สีให้หน้ากระดาษ
  แบบทดสอบท้ายบทเรียน
 หน่วยที่ 3 ข้อความและ Multimedia
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  การพิมพ์ข้อความลงในหนังสือ
  การทำภาพ Popup
  การแทรกไฟล์ MP3
  การแทรกไฟล์ Animation และวิดีโอ
  แบบทดสอบท้ายบทเรียน
 หน่วยที่ 4 ปุ่ม Buttons และการเชื่อมโยง
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  การแทรกปุ่ม buttons และสร้างการเชื่อมโยง
  การทำสารบัญ และการเชื่อมโยง
  การกำหนดปกหลังให้มีคุณสมบัติโปร่งใส
  แบบทดสอบท้ายบทเรียน
 หน่วยที่ 5 การบีบอัดไฟล์เพื่อเผยแพร่ผลงาน
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  การบีบอัดไฟล์งานด้วยคำสั่ง Package
  แบบทดสอบท้ายบทเรียน
 
 แบบทดสอบหลังการเรียน
 
 


หน่วยที่ 2 เรื่อง เริ่มสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
คำสั่ง ให้นักเรียนคลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1) ข้อใดเป็นการเตรียมงานเบื้องต้นก่อนการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
   ย่อไฟล์ภาพให้มีขนาดเหมาะสมก่อนนำไปใช้งาน
   กำหนดการเชื่อมโยงเพื่อไม่ให้มีปัญหาในการนำเสนอผ่านเว็บไซต์
   สร้างโฟลเดอร์สำหรับหนังสืออิเล็กเล็กทรอนิกส์ 1 โฟลเดอร์ ต่อ หนังสือ 1 เล่ม
   เตรียมไฟล์ประกอบโดยตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษหรือผสมตัวเลขและห้ามเว้นวรรค

ข้อที่ 2) การสร้างหนังสือเล่มใหม่ ต้องคลิกคําสั่งใด
   New
   Open
   Save
   Page

ข้อที่ 3) การเปิดหนังสือเดิม ต้องคลิกคําสั่งใด
   New
   Open
   Save
   Page

ข้อที่ 4) การบันทึกหนังสือ ต้องคลิกคําสั่งใด
   New
   Open
   Save
   Page

ข้อที่ 5) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกแล้วสามารถนำมาแก้ไขเพิ่มเติมทีหลังได้จะมีนามสกุลใด
   EXE
   DML
   DNL
   SCR

ข้อที่ 6) ข้อใด ไม่ใช่ การกำหนดรายละเอียดที่สำคัญให้กับการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
   เลือก Character Set ให้เป็นภาษาไทย
   เลือกสีของหน้ากระดาษ (Paper Colour)
   ค่าความกว้าง (Width) และความสูง (Height)
   เลือกการสร้างไฟล์ Backup (Book Backup Files)

ข้อที่ 7) ถ้าต้องการเพิ่มเส้นแบ่งครึ่งหน้าหนังสือ ต้องใช้ตามข้อใด
   เมนู Buttons // เลือก Dividers
   เมนู Edit // เลือก Properties
   เมนู Insert // เลือก Image
   เมนู Tools // เลือก Page

ข้อที่ 8) ถ้าสร้าง e-Book ด้วยความกว้างที่โปรแกรมกำหนด ต้องกำหนดจุดเส้นแบ่งครึ่งหนังสือที่ตำแหน่งไหน
   350
   440
   550
   700

ข้อที่ 9) ให้เรียงลำดับขั้นตอนในการสร้างปกหน้าให้มีคุณสมบัติโปร่งใสให้ถูกต้อง
               1. เมนู Insert // เลือก Insert Box
               2. เมนู Tools // เลือก Book Transparency
               3. สร้างกรอบสี // ขยายให้เต็มพื้นที่ด้านซ้ายมือ
               4. With Transparency // เลือก Transparent Colour

   1-2-3-4
   2-4-1-3
   3-2-1-4
   4-3-2-1

ข้อที่ 10) ขั้นตอนในการใช้คำสั่งในแถบเมนูเพิ่มหน้ากระดาษ ต้องใช้ตามข้อใด
   เมนู Insert // เลือก Box
   เมนู Insert // เลือก Page
   เมนู Insert // เลือก Image
   เมนู File // เลือก Page

ข้อที่ 11) ต้องการเพิ่มหน้ากระดาษต้องคลิกปุ่มใด
   
   
   
   

ข้อที่ 12) ถ้าจำนวนหน้ากระดาษเกินกว่าที่เราต้องการ และต้องการลบออก ต้องคลิกปุ่มใด
   
   
   
   

ข้อที่ 13) ถ้าเนื้อหาที่ได้สร้างผิดหน้า ต้องการย้ายไปยังหน้าที่ถูกต้อง ต้องคลิกปุ่มใด
   
   
   
   

ข้อที่ 14) ต้องการกระโดดไปทำงานยังหน้าที่อยู่ไกลจากหน้าปัจจุบัน เพื่อความรวดเร็วต้องคลิกปุ่มใด
   
   
   
   

ข้อที่ 15) การใส่สีให้กับหน้ากระดาษเพียงหนึ่งหน้ามีขั้นตอนอย่างไร
   เมนู Insert // Insert box // Send to Bottom
   เมนู Insert // Insert image // Send to Bottom
   เมนู Tools // Insert box // Send to Bottom
   เมนู Tools // Insert image // Send to Bottom