แบบทดสอบก่อนการเรียน
 
 หน่วยที่ 1 แนะนำ DESKTOPAUTHOR
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  ความรู้เกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Desktop Author
  วิธีการเข้าสู่โปรแกรม
  ส่วนประกอบของโปรแกรม
  Tools และแถบเครื่องมือ
  แบบทดสอบท้ายบทเรียน
 หน่วยที่ 2 เริ่มสร้างหนังสือ
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  การกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้น
  การแบ่งหน้ากระดาษ
  การแทรกภาพปกหน้าและกำหนดให้โปร่งใส
  การเพิ่มหน้ากระดาษ
  การใส่สีให้หน้ากระดาษ
  แบบทดสอบท้ายบทเรียน
 หน่วยที่ 3 ข้อความและ Multimedia
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  การพิมพ์ข้อความลงในหนังสือ
  การทำภาพ Popup
  การแทรกไฟล์ MP3
  การแทรกไฟล์ Animation และวิดีโอ
  แบบทดสอบท้ายบทเรียน
 หน่วยที่ 4 ปุ่ม Buttons และการเชื่อมโยง
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  การแทรกปุ่ม buttons และสร้างการเชื่อมโยง
  การทำสารบัญ และการเชื่อมโยง
  การกำหนดปกหลังให้มีคุณสมบัติโปร่งใส
  แบบทดสอบท้ายบทเรียน
 หน่วยที่ 5 การบีบอัดไฟล์เพื่อเผยแพร่ผลงาน
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  การบีบอัดไฟล์งานด้วยคำสั่ง Package
  แบบทดสอบท้ายบทเรียน
 
 แบบทดสอบหลังการเรียน
 
 


      ขั้นตอนแรกของการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Desktop Author คือ การกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นและการเตรียมพื้นที่สำหรับบันทึกไฟล์งาน จากนั้นจึงเริ่มสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามที่ได้ออกแบบไว้ เริ่มตั้งแต่ปกหน้าไปจนถึงหน้ากระดาษด้านใน


      1. อธิบายวิธีการขั้นตอนในการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ใหม่ได้ (K)
      2. อธิบายวิธีการบันทึกและการเปิดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ (K)
      3. มีทักษะในการสร้างปกหน้าและกำหนดให้มีคุณสมบัติโปร่งใสได้ (P)
      4. มีทักษะในการเพิ่มและลบหน้ากระดาษให้กับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ (P)
      5. มีทักษะในการใส่สีให้กับหน้ากระดาษในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ (P)
      6. มีความรอบคอบและเจตคติที่ดีต่อการกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นในการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (A)