แบบทดสอบก่อนการเรียน
 
 หน่วยที่ 1 แนะนำ DESKTOPAUTHOR
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  ความรู้เกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Desktop Author
  วิธีการเข้าสู่โปรแกรม
  ส่วนประกอบของโปรแกรม
  Tools และแถบเครื่องมือ
  แบบทดสอบท้ายบทเรียน
 หน่วยที่ 2 เริ่มสร้างหนังสือ
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  การกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้น
  การแบ่งหน้ากระดาษ
  การแทรกภาพปกหน้าและกำหนดให้โปร่งใส
  การเพิ่มหน้ากระดาษ
  การใส่สีให้หน้ากระดาษ
  แบบทดสอบท้ายบทเรียน
 หน่วยที่ 3 ข้อความและ Multimedia
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  การพิมพ์ข้อความลงในหนังสือ
  การทำภาพ Popup
  การแทรกไฟล์ MP3
  การแทรกไฟล์ Animation และวิดีโอ
  แบบทดสอบท้ายบทเรียน
 หน่วยที่ 4 ปุ่ม Buttons และการเชื่อมโยง
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  การแทรกปุ่ม buttons และสร้างการเชื่อมโยง
  การทำสารบัญ และการเชื่อมโยง
  การกำหนดปกหลังให้มีคุณสมบัติโปร่งใส
  แบบทดสอบท้ายบทเรียน
 หน่วยที่ 5 การบีบอัดไฟล์เพื่อเผยแพร่ผลงาน
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  การบีบอัดไฟล์งานด้วยคำสั่ง Package
  แบบทดสอบท้ายบทเรียน
 
 แบบทดสอบหลังการเรียน
 
 


หน่วยที่ 3 เรื่อง การพิมพ์ข้อความและแทรกไฟล์ Multimedia
คำสั่ง ให้นักเรียนคลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1) ข้อใดให้ความหมายของคำว่ามัลติมิเดียได้ถูกต้อง
   มัลติเดียเป็นสื่อที่ใช้ในการนำเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ
   มัลติมีเดียเป็นการนำองค์ประกอบต่างๆ เช่น ตัวอักษร รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว เข้าด้วยกัน
   มัลติมีเดียหมายถึงโปรแกรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2) ข้อใดไม่จัดเป็นองค์ประกอบของมัลติมีเดีย
   เสียง
   ภาพเคลื่อนไหว
   ภาพนิ่ง
   สี

ข้อที่ 3) ถ้าต้องการพิมพ์ข้อความลงในโปรแกรม Desktop Author ต้องใช้คำสั่งใด
   เมนู File // เลือกคำสั่ง Text
   เมนู View // เลือกคำสั่ง Text
   เมนู Insert // เลือกคำสั่ง Text
   เมนู Tools // เลือกคำสั่ง Text

ข้อที่ 4) สัญลักษณ์นี้ หมายถึงอะไร
   กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับตัวอักษร
   กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับกรอบ
   กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับเสียง
   กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับรูปภาพ

ข้อที่ 5) คำสั่งนี้ หมายถึงอะไร
   กำหนดแบบอักษรให้ตัวอักษร
   กำหนดขนาดให้ตัวอักษร
   กำหนดกรอบให้ตัวอักษร
   กำหนดสีให้ตัวอักษร

ข้อที่ 6) การแก้ไขข้อความที่พิมพ์ไว้แล้วให้สามารถเพิ่มเติมหรือแทรกคำอื่นได้ สามารถทำได้ตามข้อใด
   คลิกขวาที่ข้อความนั้น
   คลิกซ้ายที่ข้อความนั้น
   ดับเบิ้ลคลิกขวาที่ข้อความนั้น
   ดับเบิ้ลคลิกซ้ายที่ข้อความนั้น

ข้อที่ 7) ถ้าต้องการแทรกภาพลงในโปรแกรม Desktop Author ต้องใช้คำสั่งใด
   เมนู Insert // เลือกคำสั่ง Image
   เมนู File // เลือกคำสั่ง Image
   เมนู Edit // เลือกคำสั่ง Image
   เมนู Windows // เลือกคำสั่ง Image

ข้อที่ 8) นามสกุลของแฟ้มรูปภาพที่สามารถนำมาใช้งานได้ ได้แก่นามสกุลใด
   bmp, doc, gif
   bmp, jpg, xls
   bmp, jpg, gif
   bmp, jpg, htm

ข้อที่ 9) แฟ้มเสียงที่สามารถนำมาใช้ประกอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้แก่แฟ้มนามสกุลใด
    mp3
    wma
    wav
   ถูกทุกข้อ

จากรูปใช้ตอบคำถามข้อ 10-11


ข้อที่ 10) ถ้าต้องการทำภาพแบบ Pop Up ในโปรแกรม Desktop Author ต้องคลิกที่ปุ่มใด
   4
   5
   6
   7

ข้อที่ 11) ถ้าต้องการแทรกเสียงในโปรแกรม Desktop Author ต้องคลิกที่ปุ่มใด
   4
   5
   6
   7

ข้อที่ 12) การแทรกไฟล์วิดีโอลงในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ต้องปฏิบัติตามข้อใด
   เมนู Insert // เลือกคำสั่ง Image // Select Multimedia
   เมนู Insert // เลือกคำสั่ง Multimedia // Select Multimedia
   เมนู Edit // เลือกคำสั่ง Sound // Select Multimedia
   เมนู Windows // เลือกคำสั่ง Mp3 // Select Multimedia

ข้อที่ 13) ต้องการให้เสียงดังต่อเนื่องกันไม่หยุด ต้องเลือกที่ส่วนใด
   select
   loop
   done
   Run

ข้อที่ 14) ภาพวิดีโอที่สามารถนำมาใช้ร่วมกับโปรแกรม DESKTOP AUTHOR ได้แก่แฟ้มนามสกุลใด
   avi
   mov
   mpg
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 15) start play automatically หมายถึงอะไร
   หยุดอัตโนมัติ
   หยุดชั่วคราว
   เริ่มเล่นอัตโนมัติ
   ให้บันทึกเสียง