แบบทดสอบก่อนการเรียน
 
 หน่วยที่ 1 แนะนำ DESKTOPAUTHOR
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  ความรู้เกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Desktop Author
  วิธีการเข้าสู่โปรแกรม
  ส่วนประกอบของโปรแกรม
  Tools และแถบเครื่องมือ
  แบบทดสอบท้ายบทเรียน
 หน่วยที่ 2 เริ่มสร้างหนังสือ
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  การกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้น
  การแบ่งหน้ากระดาษ
  การแทรกภาพปกหน้าและกำหนดให้โปร่งใส
  การเพิ่มหน้ากระดาษ
  การใส่สีให้หน้ากระดาษ
  แบบทดสอบท้ายบทเรียน
 หน่วยที่ 3 ข้อความและ Multimedia
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  การพิมพ์ข้อความลงในหนังสือ
  การทำภาพ Popup
  การแทรกไฟล์ MP3
  การแทรกไฟล์ Animation และวิดีโอ
  แบบทดสอบท้ายบทเรียน
 หน่วยที่ 4 ปุ่ม Buttons และการเชื่อมโยง
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  การแทรกปุ่ม buttons และสร้างการเชื่อมโยง
  การทำสารบัญ และการเชื่อมโยง
  การกำหนดปกหลังให้มีคุณสมบัติโปร่งใส
  แบบทดสอบท้ายบทเรียน
 หน่วยที่ 5 การบีบอัดไฟล์เพื่อเผยแพร่ผลงาน
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  การบีบอัดไฟล์งานด้วยคำสั่ง Package
  แบบทดสอบท้ายบทเรียน
 
 แบบทดสอบหลังการเรียน
 
 


      ข้อความเป็นข้อมูลสำคัญของการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การพิมพ์ข้อความ ขนาดของตัวอักษร ตลอดจนการใช้สีเพื่อเน้นข้อความ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งสำคัญ นอกจากนั้นยังสามารถแทรกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงบรรยาย ลงไปในในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้


      1. อธิบายความหมายของ Multimedia ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)ได้ (K)
      2. อธิบายวิธีการพิมพ์ข้อความและการแทรกไฟล์ Multimedia ลงในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างด้วยโปรแกรม Desktop Author ได้ (K)
      3. มีทักษะในการพิมพ์ข้อความ ลงในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างด้วยโปรแกรม Desktop Author ได้ (P)
      4. มีทักษะในการแทรกไฟล์ Multimedia ประเภทภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว ลงในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างด้วยโปรแกรม Desktop Author (P)
      5. มีความขยัน  อดทน  และมีเจตคติที่ดีต่อการพิมพ์ข้อความและแทรกไฟล์  Multimedia ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างด้วยโปรแกรม Desktop Author  (A)