แบบทดสอบก่อนการเรียน
 
 หน่วยที่ 1 แนะนำ DESKTOPAUTHOR
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  ความรู้เกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Desktop Author
  วิธีการเข้าสู่โปรแกรม
  ส่วนประกอบของโปรแกรม
  Tools และแถบเครื่องมือ
  แบบทดสอบท้ายบทเรียน
 หน่วยที่ 2 เริ่มสร้างหนังสือ
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  การกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้น
  การแบ่งหน้ากระดาษ
  การแทรกภาพปกหน้าและกำหนดให้โปร่งใส
  การเพิ่มหน้ากระดาษ
  การใส่สีให้หน้ากระดาษ
  แบบทดสอบท้ายบทเรียน
 หน่วยที่ 3 ข้อความและ Multimedia
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  การพิมพ์ข้อความลงในหนังสือ
  การทำภาพ Popup
  การแทรกไฟล์ MP3
  การแทรกไฟล์ Animation และวิดีโอ
  แบบทดสอบท้ายบทเรียน
 หน่วยที่ 4 ปุ่ม Buttons และการเชื่อมโยง
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  การแทรกปุ่ม buttons และสร้างการเชื่อมโยง
  การทำสารบัญ และการเชื่อมโยง
  การกำหนดปกหลังให้มีคุณสมบัติโปร่งใส
  แบบทดสอบท้ายบทเรียน
 หน่วยที่ 5 การบีบอัดไฟล์เพื่อเผยแพร่ผลงาน
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  การบีบอัดไฟล์งานด้วยคำสั่ง Package
  แบบทดสอบท้ายบทเรียน
 
 แบบทดสอบหลังการเรียน
 
 


หน่วยที่ 4 เรื่อง การแทรกปุ่ม Buttons และการเชื่อมโยง
คำสั่ง ให้นักเรียนคลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1) ข้อใดกล่าวถึงขั้นตอนในการแทรกปุ่มและกำหนดให้มีการเชื่อมโยงได้อย่างถูกต้อง
   เมนู Buttons // เลือกรูปแบบปุ่ม // Change Link // Link Type
   เมนู Insert // เลือกรูปแบบปุ่ม // Link Type // Change Link
   เมนู Tools // เลือกรูปแบบปุ่ม // Change Link // Link Type
   เมนู Change // เลือกรูปแบบปุ่ม // Link Type // Change Link

ข้อที่ 2) ให้เรียงลำดับขั้นตอนการแทรกปุ่ม Buttons ให้ถูกต้อง
               1. คลิกขวาที่รูปภาพ
               2. แทรกรูปภาพ
               3. เลือกคำสั่ง Change Link
               4. เลือกรูปแบบการลิ้งค์เชื่อมโยง

   1-2-3-4
   2-1-3-4
   4-3-1-2
   3-1-2-4

ข้อที่ 3) Link Type : Page หมายถึงอะไร
   เชื่อมโยงไปหน้าอื่นๆ โดยระบุเลขหน้า
   เชื่อมโยงไปเพื่อปิดโปรแกรม
   เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ
   เชื่อมโยงไปยังหน้าเมนูหลัก

ข้อที่ 4) ข้อใดหมายถึงเป้าหมายปลายทางของการเชื่อมโยง
   Link Page
   Link Type
   Link Target
   Link Go To

ข้อที่ 5) ถ้าต้องการสร้างลิงค์ให้หนังสือกลับไปยังปกหน้า ต้องเลือกใช้ข้อใด
   Link Page
   Link Type
   Link Target
   Link Go To

ข้อที่ 6) Link Type: CloseWindow หมายถึงอะไร
   สั่งให้แสดงหน้าต่างใหม่
   สั่งให้แสดงเว็บไซต์อื่น ๆ
   สั่งให้ย้อนกลับไปหน้าแรก
   สั่งให้ปิดหน้าต่างโปรแกรม

ข้อที่ 7) ต้องคลิกปุ่มใดจึงสามารถกำหนดการสร้างลิ้งค์เชื่อมโยงด้วยข้อความ
   ปุ่ม OK
   ปุ่ม Target
   ปุ่ม Window
   ปุ่ม Link

ข้อที่ 8) ให้เรียงลำดับขั้นตอนการสร้างหน้าสารบัญให้ถูกต้อง
               1. เลือก Target // ระบุเลขหน้าที่ต้องการ
               2. ป้ายแถบสีข้อความ
               3. พิมพ์ข้อความบอกตำแหน่งหน้า
               4. เลือก Link // Link Type: Page

   1-2-3-4
   4-3-2-1
   2-1-4-3
   3-2-4-1

ข้อที่ 9) ข้อความที่สร้างการเชื่อมโยงแล้วมีลักษณะอย่างไร
   มีเส้นคั่นทับกลางข้อความ
   มีเส้นคั่นทับส่วนท้ายข้อความ
   มีเส้นคั่นทับส่วนหน้าข้อความ
   มีข้อความเป็นตัวหนา

ข้อที่ 10) ข้อความที่สร้างลิ้งค์เชื่อมโยงแล้ว เมื่อใช้คำสั่งเพื่อดูผลงานจะมีลักษณะอย่างไร
   มีกรอบสามเหลี่ยมนูนขึ้นมา
   มีกรอบสี่เหลี่ยมยุบลง
   มีกรอบสามเหลี่ยมยุบลง
   มีกรอบสี่เหลี่ยมนูนขึ้นมา

ข้อที่ 11) ปกหลังคือข้อใด
   10 of 12
   1 of 35
   20 of 20
   4 of 7

ข้อที่ 12) ในการสร้างปกหลังของหนังสือ เราจะใช้ด้านใดของหนังสือเป็นปกหลัง
   ด้านล่าง
   ด้านบน
   ด้านขวา
   ด้านซ้าย

ข้อที่ 13) Easy Back Cover Shape คืออะไร
   กำหนดสีให้กับปกหลังหนังสือ
   กำหนดสันปกให้กับปกหนังสือ
   กำหนดการเปิดให้กับปกหลังหนังสือ
   กำหนดความโปร่งใสให้กับปกหลังหนังสือ

ข้อที่ 14) การกำหนดสีโปร่งใส มีหลักเกณฑ์อย่างไร
   ต้องให้สีเหมือนกับกรอบสีที่ใส่ไว้ในปกหน้าและปกหลัง
   ต้องให้สีเหมือนกับกรอบสีที่ใส่ไว้ในปกหน้า
   ต้องให้สีเหมือนกับกรอบสีที่ใส่ไว้ในปกหลัง
   ต้องให้สันปกเหมือนกับสันปกที่ใส่ไว้ในปกหน้าและปกหลัง

ข้อที่ 15) ให้เรียงลำดับขั้นตอนในการสร้างปกหลังให้มีคุณสมบัติโปร่งใสให้ถูกต้อง
               1. เมนู Insert // เลือก Insert Box
               2. เมนู Tools // เลือก Book Transparency
               3. สร้างกรอบสี // ขยายให้เต็มพื้นที่ด้านขวามือ
               4. With Transparency // เลือก Transparent Colour

   1-2-3-4
   2-4-1-3
   3-2-1-4
   4-3-2-1