แบบทดสอบก่อนการเรียน
 
 หน่วยที่ 1 แนะนำ DESKTOPAUTHOR
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  ความรู้เกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Desktop Author
  วิธีการเข้าสู่โปรแกรม
  ส่วนประกอบของโปรแกรม
  Tools และแถบเครื่องมือ
  แบบทดสอบท้ายบทเรียน
 หน่วยที่ 2 เริ่มสร้างหนังสือ
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  การกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้น
  การแบ่งหน้ากระดาษ
  การแทรกภาพปกหน้าและกำหนดให้โปร่งใส
  การเพิ่มหน้ากระดาษ
  การใส่สีให้หน้ากระดาษ
  แบบทดสอบท้ายบทเรียน
 หน่วยที่ 3 ข้อความและ Multimedia
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  การพิมพ์ข้อความลงในหนังสือ
  การทำภาพ Popup
  การแทรกไฟล์ MP3
  การแทรกไฟล์ Animation และวิดีโอ
  แบบทดสอบท้ายบทเรียน
 หน่วยที่ 4 ปุ่ม Buttons และการเชื่อมโยง
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  การแทรกปุ่ม buttons และสร้างการเชื่อมโยง
  การทำสารบัญ และการเชื่อมโยง
  การกำหนดปกหลังให้มีคุณสมบัติโปร่งใส
  แบบทดสอบท้ายบทเรียน
 หน่วยที่ 5 การบีบอัดไฟล์เพื่อเผยแพร่ผลงาน
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  การบีบอัดไฟล์งานด้วยคำสั่ง Package
  แบบทดสอบท้ายบทเรียน
 
 แบบทดสอบหลังการเรียน
 
 


      การแทรกปุ่ม Buttons และการเชื่อมโยง (Link) เป็นสิ่งสำคัญในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีทั้งการทำปุ่มเพื่อสั่งให้ปิดหนังสือ การพิมพ์หนังสือ และการทำหน้าสารบัญเพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเนื้อหา การเชื่อมโยงที่ดีต้องมีการออกแบบการเชื่อมโยงก่อนปฏิบัติจริง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการเชื่อมโยงหรือเมื่อคลิกปุ่มควบคุมแล้วไม่มีการตอบสนองเกิดขึ้น


      1. อธิบายวิธีการแทรกปุ่ม Buttons พร้อมทั้งสร้างการเชื่อมโยงด้วยคำสั่ง Change Link และการทำสารบัญในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างด้วยโปรแกรม Desktop Author ได้ (K)
      2. มีทักษะในการแทรกปุ่ม Buttons และสร้างการเชื่อมโยงด้วยคำสั่ง Change Link ลงในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างด้วยโปรแกรม Desktop Author (P)
      3. มีทักษะในการสร้างหน้าสารบัญด้วยโปรแกรม Desktop Author (P)
      4. มีทักษะในการออกแบบปกหลัง และกำหนดให้มีคุณสมบัติโปร่งใสในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างด้วยโปรแกรม Desktop Author (P)
      5. มีความขยัน  อดทน  และมีเจตคติที่ดีต่อการแทรกปุ่มควบคุมและสร้างการเชื่อมโยงในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างด้วยโปรแกรม Desktop Author  (A)