แบบทดสอบก่อนการเรียน
 
 หน่วยที่ 1 แนะนำ DESKTOPAUTHOR
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  ความรู้เกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Desktop Author
  วิธีการเข้าสู่โปรแกรม
  ส่วนประกอบของโปรแกรม
  Tools และแถบเครื่องมือ
  แบบทดสอบท้ายบทเรียน
 หน่วยที่ 2 เริ่มสร้างหนังสือ
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  การกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้น
  การแบ่งหน้ากระดาษ
  การแทรกภาพปกหน้าและกำหนดให้โปร่งใส
  การเพิ่มหน้ากระดาษ
  การใส่สีให้หน้ากระดาษ
  แบบทดสอบท้ายบทเรียน
 หน่วยที่ 3 ข้อความและ Multimedia
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  การพิมพ์ข้อความลงในหนังสือ
  การทำภาพ Popup
  การแทรกไฟล์ MP3
  การแทรกไฟล์ Animation และวิดีโอ
  แบบทดสอบท้ายบทเรียน
 หน่วยที่ 4 ปุ่ม Buttons และการเชื่อมโยง
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  การแทรกปุ่ม buttons และสร้างการเชื่อมโยง
  การทำสารบัญ และการเชื่อมโยง
  การกำหนดปกหลังให้มีคุณสมบัติโปร่งใส
  แบบทดสอบท้ายบทเรียน
 หน่วยที่ 5 การบีบอัดไฟล์เพื่อเผยแพร่ผลงาน
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  การบีบอัดไฟล์งานด้วยคำสั่ง Package
  แบบทดสอบท้ายบทเรียน
 
 แบบทดสอบหลังการเรียน
 
 


หน่วยที่ 5 เรื่อง การบีบอัดไฟล์เพื่อเผยแพร่ผลงาน
คำสั่ง ให้นักเรียนคลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1) ข้อใดคือความหมายของคำว่า Package
   การบีบอัดแฟ้มรวมเป็นแฟ้มเดียว
   การเรียงลำดับแฟ้ม
   การแยกประเภทแฟ้ม
   การสร้างแฟ้มหลายๆ ประเภท

ข้อที่ 2) ขั้นตอนในการบีบอัด (Package) ไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทันทีคือข้อใด
   เมนู File // เลือก Package EXE
   เมนู File // เลือก Package DNL
   เมนู File // เลือก Package DRM
   เมนู File // เลือก Package SCR

ข้อที่ 3) การบีบอัดไฟล์ (Package) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ต้องปฏิบัติตามข้อใด
   เมนู File // เลือก Package EXE
   เมนู File // เลือก Package DNL
   เมนู File // เลือก Package DRM
   เมนู File // เลือก Package SCR

ข้อที่ 4) ไฟล์ที่ผ่านการบีบอัด (Package) แบบใดที่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมสำหรับอ่าน (Reader) ก่อนจึงจะใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้
   Package EXE
   Package DNL
   Package DRM
   Package SCR

ข้อที่ 5) สัญลักษณ์ หมายถึงแฟ้มที่ได้จากการบีบอัด (Package) แบบใด
   Package EXE
   Package DNL
   Package DRM
   Package SCR

ข้อที่ 6) ถ้าต้องการบีบอัดไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ส่งไปพร้อมกับอีเมลย์เพื่อให้ผู้รับเปิดอ่านได้ทันที ควรใช้วิธีการบีบอัด (Package) แบบใด
   Package EXE
   Package DNL
   Package DRM
   Package SCR

ข้อที่ 7) ถ้าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับถูกบีบอัดมาแบบต้องใช้โปรแกรมสำหรับอ่าน (Reader) จะต้องติดตั้งโปรแกรมใดเพิ่มเพื่อให้อ่านหนังสิเล็กทรอนิกส์ได้
   Flip Viewer
   Flash Player
   Acrobat Reader
   DNL Reade

ข้อที่ 8) ไฟล์ที่มีขนาดเล็กเหมาะสำหรับการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายหรือทางอีเมลย์คือไฟล์ที่ได้รับการบีบอัด (Package) แบบใด
   Package EXE
   Package DNL
   Package DRM
   Package SCR

ข้อที่ 9) การนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งานผ่านอินเทอร์เนตต้องเลือกข้อใด
   
   
   
   

ข้อที่ 10) การนำแฟ้มงานขึ้นไปไว้บนเครื่องแม่ข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์เรียกกว่าอะไร
   Package
   Publish
   Download
   Upload