แบบทดสอบก่อนการเรียน
 
 หน่วยที่ 1 แนะนำ DESKTOPAUTHOR
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  ความรู้เกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Desktop Author
  วิธีการเข้าสู่โปรแกรม
  ส่วนประกอบของโปรแกรม
  Tools และแถบเครื่องมือ
  แบบทดสอบท้ายบทเรียน
 หน่วยที่ 2 เริ่มสร้างหนังสือ
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  การกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้น
  การแบ่งหน้ากระดาษ
  การแทรกภาพปกหน้าและกำหนดให้โปร่งใส
  การเพิ่มหน้ากระดาษ
  การใส่สีให้หน้ากระดาษ
  แบบทดสอบท้ายบทเรียน
 หน่วยที่ 3 ข้อความและ Multimedia
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  การพิมพ์ข้อความลงในหนังสือ
  การทำภาพ Popup
  การแทรกไฟล์ MP3
  การแทรกไฟล์ Animation และวิดีโอ
  แบบทดสอบท้ายบทเรียน
 หน่วยที่ 4 ปุ่ม Buttons และการเชื่อมโยง
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  การแทรกปุ่ม buttons และสร้างการเชื่อมโยง
  การทำสารบัญ และการเชื่อมโยง
  การกำหนดปกหลังให้มีคุณสมบัติโปร่งใส
  แบบทดสอบท้ายบทเรียน
 หน่วยที่ 5 การบีบอัดไฟล์เพื่อเผยแพร่ผลงาน
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  การบีบอัดไฟล์งานด้วยคำสั่ง Package
  แบบทดสอบท้ายบทเรียน
 
 แบบทดสอบหลังการเรียน
 
 


      การบีบอัดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ด้วยคำสั่ง Package ในโปรแกรม Desktop Author สามารถทำได้หลายลักษณะ เช่น รูปแบบ EXE ที่สามารถนำหนังอิเล็กทรอนิกส์นั้นไปใช้ได้ทันที หรือบีบอัดเพื่อเผยแพร่บนเว็บเพจจะมีนามสกุล .dnl ซึ่งสามารถเปิดในเว็บเบราว์เซอร์ได้ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดความเร็วของการเปิดหนังสือได้ด้วยคำสั่ง File // Book Properties // Fly Speed และสามารถออกจากโหมดแสดงผลด้วยการคลิกเมาส์ปุ่มขวาที่ e-Book แล้วเลือก Exit


1. อธิบายวิธีการบีบอัดไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ด้วยคำสั่ง Package ได้ (K)
2. มีทักษะในการบีบอัดไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเผยแพร่ด้วยคำสั่ง Package (P)
3. มีความรอบคอบและเจตคติที่ดีในการบีบอัดและการเผยแพร่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (A)