หน้าแรก
แบบทดสอบก่อนเรียน
วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
ตัวนำ-ฉนวนไฟฟ้า
วงจรอนุกรม
วงจรขนาน
แม่เหล็กไฟฟ้า
แบบทดสอบหลังเรียน
บรรณานุกรม
ผู้จัดทำ
   

 

สาระสำคัญ
       วงจรไฟฟ้าเป็นเส้นทางที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ครบ วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วย เซลล์ไฟฟ้า สายไฟ หลอดไฟ หรืออุปกรณ์อื่น และสวิตช์

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
       ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับการต่อวงจรไฟฟ้าและการใช้ประโยชน์ของวงจรไฟฟ้า

จุดประสงค์การเรียนรู้
       1. ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายได้
       2. เขียนแผนภาพและทิศทางของกระแสในวงจรไฟฟ้าโดยใช้สัญลักษณ์ได้
       3. ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าปิดและวงจรไฟฟ้าเปิดได้
       4. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณกระแสไฟฟ้ากับความสว่างของหลอดไฟได้
       5. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
       6. สามารถสื่อสารและนำความรู้เรื่องวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายไปใช้ในชีวิตประจำวันได้


หน้าที่ 1
ไปหน้าที่
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
135 ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200