หน้าแรก
แบบทดสอบก่อนเรียน
วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
ตัวนำ-ฉนวนไฟฟ้า
วงจรอนุกรม
วงจรขนาน
แม่เหล็กไฟฟ้า
แบบทดสอบหลังเรียน
บรรณานุกรม
ผู้จัดทำ
   

กิจกรรมท้ายบทเรียน : WHO CAN RESIST?
       กิจกรรมนี้มีอยู่ 3 ขั้นตอนที่นักเรียนจะต้องปฏิบัติ โดยการใช้เมาส์คลิกแล้วนำตัวนำหรือฉนวนไปวางตามจุดต่าง ๆ ดังนี้
       Step 1 : ต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ถ้าต่อเสร็จให้คลิก OK ถ้าต่อถูกต้องจะผ่านเข้าสู่ Step 2
       Step 2 : เชื่อมต่อวงจรให้สมบูรณ์ด้วยลวดตัวนำ
       Step 3 : แยกวัตถุที่เป็นตัวนำและฉนวน โดยการนำวัตถุไปเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้า ถ้าหลอดไฟติดสว่างแสดงว่าเป็นตัวนำ ให้ลากวัถตถุนั้นไปไว้ที่ช่องตัวนำ (Conductors) ถ้าหลอดไฟไม่สว่างแสดงว่าวัตถุนั้นเป็นฉนวน ให้ลากวัถตถุนั้นไปไว้ที่ช่องฉนวน (Insulators)


หน้าที่ 5
ไปหน้าที่
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
135 ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200