หน้าแรก
แบบทดสอบก่อนเรียน
วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
ตัวนำ-ฉนวนไฟฟ้า
วงจรอนุกรม
วงจรขนาน
แม่เหล็กไฟฟ้า
แบบทดสอบหลังเรียน
บรรณานุกรม
ผู้จัดทำ
   

 

สาระสำคัญ
       วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมเป็นการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบเรียงกันไป โดยที่มีปริมาณของกระแสไฟฟ้าไหลผ่านทุกส่วนของวงจรเท่ากัน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
       ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและการใช้ประโยชน์ของวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม

จุดประสงค์การเรียนรู้
       1. ทดลองและอธิบายปริมาณกระแสไฟฟ้าในวงจรที่ต่อแบบอนุกรมได้
       2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น
       3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
       4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
       5. สามารถสื่อสารและนำความรู้เรื่องการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้


หน้าที่ 1
ไปหน้าที่
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
135 ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200