หน้าแรก
แบบทดสอบก่อนเรียน
วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
ตัวนำ-ฉนวนไฟฟ้า
วงจรอนุกรม
วงจรขนาน
แม่เหล็กไฟฟ้า
แบบทดสอบหลังเรียน
บรรณานุกรม
ผู้จัดทำ
   

 

สาระสำคัญ
       วงจรไฟฟ้าแบบขนานเป็นการนำปลายข้างเดียวกัน ( ขั้วเดียวกัน) ของแต่ละอุปกรณ์ มารวมกันก่อน แล้วจึงต่อเข้ากับเซลล์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าจะแยกผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละอย่างโดยกกระแสไฟฟ้ารวมในวงจรเท่ากับกระแสไฟฟ้าที่แยกผ่านอุปกรณ์แต่ละอย่างรวมกัน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
       ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานและการใช้ประโยชน์ของวงจรไฟฟ้าแบบขนาน

จุดประสงค์การเรียนรู้
       1. ทดลองและอธิบายปริมาณกระแสไฟฟ้าในวงจรที่ต่อแบบขนานได้
       2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น
       3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
       4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
       5. สามารถสื่อสารและนำความรู้เรื่องการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานไปใช้ในชีวิตประจำวันได้


หน้าที่ 1
ไปหน้าที่
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
135 ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200