หน้าแรก
แบบทดสอบก่อนเรียน
วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
ตัวนำ-ฉนวนไฟฟ้า
วงจรอนุกรม
วงจรขนาน
แม่เหล็กไฟฟ้า
แบบทดสอบหลังเรียน
บรรณานุกรม
ผู้จัดทำ
   

 

สาระสำคัญ
       เมื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดจะเกิดสภาพแม่เหล็กรอบ ๆ ขดลวด ถ้านำแท่งเหล็กใส่ไว้ในขดลวดจะทำให้แท่งเหล็กนั้นมีสภาพเป็นแม่เหล็ก แม่เหล็กไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของมอเตอร์ไฟฟ้าที่เป็นอุปกรณ์สร้างพลังงานกล และเป็นส่วนประกอบในไดนาโมซึ่งเป็นอุปกรณ์สร้างพลังงานไฟฟ้า

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
       ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับผลทางแม่เหล็กจากกระแสไฟฟ้าและการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

จุดประสงค์การเรียนรู้
       1. ทดลองและอธิบายการเกิดแม่เหล็กไฟฟ้าได้
       2. บอกความสัมพันธ์ระหว่างความแรงของแม่เหล็กไฟฟ้ากับจำนวนรอบและขนาดของกระแสไฟฟ้าได้
       3. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น
       4. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
       5. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
       6. สามารถสื่อสารและนำความรู้เรื่องแม่เหล็กไฟฟ้าและการใช้แม่เหล็กไฟฟ้าไปใช้ในชีวิตประจำวันได้


หน้าที่ 1
ไปหน้าที่
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
135 ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200