หน้าแรก
แบบทดสอบก่อนเรียน
วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
ตัวนำ-ฉนวนไฟฟ้า
วงจรอนุกรม
วงจรขนาน
แม่เหล็กไฟฟ้า
แบบทดสอบหลังเรียน
บรรณานุกรม
ผู้จัดทำ
   
  ประวัติ  
 

ชื่อ  นายมานพ     ชื่อสกุล  ทนันต์ชัย
ตำแหน่ง   ครู อันดับ คศ.2 (ชำนาญการ)    ตำแหน่งเลขที่   368
สถานที่ทำงาน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
135 ถนนราชมรรคา ต. พระสิงห์ อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ โทร. 053-27827
สัญชาติ  ไทย         เชื้อชาติ  ไทย         ศาสนา  พุทธ
เกิดวันที่  5             เดือน  ตุลาคม    พ.ศ. 2496
ที่อยู่ 143 หมู่ 3 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์  50140
โทรศัพท์   053-321663              โทรศัพท์มือถือ 089-838-0560

  ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2513 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2515 มัธยมศึกษาปีที่ 5 ( แผนกวิทยาศาสตร์ ) โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2517 ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง ( ปกศ. สูง ) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยครูเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2519 วิทยาศาสตร์บัณฑิต ( วท.บ. ศึกษาศาสตร์ ) วิชาเอกเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2532 นิติศาสตร์บัณฑิต ( น.บ. ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

  ตำแหน่งและหน้าที่

พ. ศ. 2519 – ปัจจุบัน ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
พ. ศ. 2547 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
พ. ศ. 2548 – ปัจจุบัน (2551) หัวหน้าระบบสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

  ผลงาน

พ. ศ. 2550 เกียรติบัตรครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2550 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
พ. ศ. 2550 ประกาศเกียรติคุณสื่อประกอบการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เนต ( WBI ) ประเภททีม 4 คน จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส. ) ศูนย์อินเทอร์เนตสร้างสรรค์และปลอดภัยเพื่อเยาวชน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2550
พ. ศ. 2550 เกียรติบัตรผู้ดูแลนักเรียนไปแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรม แฟนพันธุ์แท้วิทยาศาสตร์จากสารานุกรมฯ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2550 จังหวัดพิษณุโลก
พ. ศ. 2550 เกียรติบัตรรองชนะเลิศที่ 3 หุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับประถมศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ กลุ่มอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่
พ. ศ. 2550 เกียรติบัตรการอบรมวิทยาศาสตร์กับนาโนเทคโนโลยีและการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
พ. ศ. 2550 เกียรติบัตรการพัฒนาตามหลักสูตร พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการกระจายอำนาจสำหรับครูและศึกษานิเทศก์ กระทรวงศึกษาธิการ
พ. ศ. 2549 เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับ ประถมศึกษา จาก สสวท.
พ. ศ. 2543 - พ. ศ. 254 9 เกียรติบัตรวิทยากรจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ณ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พ. ศ. 2549 เกียรติบัตรผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ประจำปีการศึกษา 2548
พ. ศ. 2549 เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมสัมมนาบุคลากรผู้นำระดับกลางเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ หลักสูตรผู้นำแห่งการเรียนรู้ ( Learning Leadership )
พ. ศ. 2548 เกียรติบัตรวิทยากรโครงการพี่สอนน้องกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
พ. ศ. 2548 เกียรติบัตรครูที่ปรึกษาในการนำทีมเข้าแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
พ. ศ. 2548 เกียรติบัตรครูที่ปรึกษาในการนำทีมเข้าแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จังหวัดประทุมธานี
พ. ศ. 2548 เกียรติบัตรผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าระบบสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ประจำปีการศึกษา 2548
พ. ศ. 2548 วุฒิบัตรการอบรมหลักสูตร “ นักอุตุนิยมวิทยาน้อย รุ่นที่ 1 ” จากกรมอุตุนิยมวิทยา
พ. ศ. 2548 เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ สถาบันราชภัฏ จังหวัดลำปาง
พ. ศ. 2547 เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมกิจกรรมแรลรี่ฐานการเรียนรู้ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พ. ศ. 2547 เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม “ The Mongkut Project ” ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ( สกว.) ตามโครงการบูรณาการภูมิปัญญาไทยและเทคโนโลยี เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสครบรอบ 200 ปี วันคล้ายพระราชสมภพ
พ. ศ. 2547 เกียรติบัตรวิทยากรประจำคลินิกและนิทรรศการเนื่องในงานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ ICT เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ ” ณ โรงเรียนลำปาง พาณิชยการและเทคโนโลยี จังหวัดลำปาง
พ. ศ. 2547 เกียรติบัตรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการโสตทัศนูปกรณ์ อย่างสม่ำเสมอ
พ. ศ. 2546 เกียรติบัตรวิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์สนุกสนาน ( Fun Sciences )
พ. ศ. 2546 เกียรติบัตรการฝึกอบรมปฏิบัติการการใช้โปรแกรมการสื่อสารภายในองค์กร ( Groupware )
พ. ศ. 2546 เกียรติบัตรวิทยากรการประดิษฐ์โคมลอย ชนะเลิศการประกวดโคมลอยประเภทนักเรียนทั่วไป เนื่องในงานประเพณีเทศน์มหาชาติล้านนา งานภูมิปัญญาท้องถิ่น วัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่
พ. ศ. 2544 เกียรติบัตรครูดีเด่นสาขาบริหารโครงการในสถานศึกษา โครงการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
พ. ศ. 2544 เกียรติบัตรกรรมการการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์ วันประถมศึกษาแห่งชาติ กลุ่มโรงเรียนคุรุมิตร
พ. ศ. 2528 ได้รับทุนอบรม ศึกษา ดูงานด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ณ SEMEO RECSAM ปีนัง ประเทศมาเลเซีย

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
135 ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200