หน้าแรก
แบบทดสอบก่อนเรียน
วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
ตัวนำ-ฉนวนไฟฟ้า
วงจรอนุกรม
วงจรขนาน
แม่เหล็กไฟฟ้า
แบบทดสอบหลังเรียน
บรรณานุกรม
ผู้จัดทำ
   


คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าเป็นอย่างไร

  ก. ออกจากขั้ว - ไปยังขั้ว +
  ข. ออกจากขั้ว + ไปยังขั้ว -
  ค. ออกจากขั้ว + และขั้ว - สลับกัน
  ง. ไหลไปในทิศทางเดียวกัน

2. ข้อใดเป็นอุปกรณ์ในการต่อเซลล์ไฟฟ้าอย่างง่าย

  ก. หลอดไฟ สายไฟ เซลล์ไฟฟ้า สวิตช์
  ข. หลอดไฟ มอเตอร์ ออดไฟฟ้า
  ค. สายไฟ สวิตช์ เซลล์ไฟฟ้า
  ง. เซลล์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ มอเตอร์
3. ของเล่นในข้อใดไม่มีส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า
  ก. รถบังคับวิทยุ
  ข. ปืนที่ยิงแล้วมีแสง
  ค. หุ่นยนต์ที่เดินได้
  ง. ตุ๊กตาล้มลุก

4. อุปกรณ์ไฟฟ้าจะทำงานได้เมื่อวงจรไฟฟ้ามีลักษณะเป็นอย่างไร

  ก. วงจรลัด
  ข. วงจรสั้น
  ค. วงจรปิด
  ง. วงจรเปิด

5. เพราะเหตุใดจึงไม่ควรพาดสายไฟบนรั้วสังกะสี

  ก. จะทำให้รั้วชำรุด
  ข. จะทำให้รั้วเป็นสนิม
  ค. จะทำให้ฉนวนที่หุ้มฉีกขาด
  ง. จะทำให้กระแสไฟฟ้าลดลง
6.ของใช้ชนิดใดที่มีทั้งส่วนประกอบที่เป็น ตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า
  ก. ช้อน
  ข. ไขควง
  ค. ตะเกียบ
  ง. ส้อม
7. วัตถุใดนำไฟฟ้าได้ดีที่สุด
  ก. เหล็ก
  ข. เงิน
  ค. ทองแดง
  ง. อลูมิเนียม
8. ต้องใช้วัตถุใดเชื่อมต่อกับวงจรไฟฟ้าจึงจะทำให้หลอดไฟสว่าง
  ก. คลิป
  ข. หนังยาง
  ค. ดินสอ
  ง. เชือก
9. หลอด A และหลอด B มีจำนวนวัตต์ต่างกันต่ออนุกรมกัน ข้อความใดเป็นจริง
  ก. หลอด A และหลอด B สว่างเท่ากัน
  ข. ถ้าหลอด A ดับหลอด B จะไม่ดับ
  ค. ถ้าหลอด B ดับหลอด A จะไม่ดับ
  ง. ถ้าหลอด A ดับหลอด B จะดับด้วย

10. จากภาพหลอดใดที่สว่าง

  ก. 1 และ 2
  ข. 3 และ 4
  ค. 3, 4 และ 5
  ง. สว่างทุกหลอด
11. เมื่อกดสวิตช์ปรากฏว่า A ผลัก B ข้อใดถูกต้อง

  ก. A เป็นแม่เหล็ก B เป็นแม่เหล็ก
  ข. A เป็นแม่เหล็ก B เป็นเหล็กธรรมดา
  ค. เป็นไปได้ทั้ง ก. และ ข.
  ง. ไม่มีข้อถูก

ภาพวงจรสำหรับตอบคำถาม ข้อ 12-14


12. ถ้ากดสวิตช์ S.1 แต่ไม่กด S.2 และ S.3 หลอดใดจะสว่างบ้าง
  ก. 2 และ 3
  ข. 2 , 3 และ 7
  ค. 1, 2, 3, 4 และ 7
  ง. ไม่มีหลอดใดสว่าง
13. ถ้ากดสวิตช์ S.1 และ S.2 หลอดใดที่จะ สว่าง บ้าง
  ก. 2 และ 3
  ข. 2 , 3 และ 7
  ค. 1, 2, 3, 4 และ 7
  ง. ไม่มีหลอดใดสว่าง
14. ถ้าหลอดใดขาดจะทำให้ทุกหลอดดับ
  ก. 3
  ข. 4
  ค. 5
  ง. 6

ภาพสำหรับตอบคำถามข้อ 15 – 17

15. ถ้ามีหลอดเสีย 1 หลอดแล้วทำให้เหลือหลอดที่สว่าง 2 หลอด หลอดที่เสียจะเป็นหมายเลขใด
  ก. 1
  ข. 2
  ค. 3
  ง. 1 และ 4
16. ถ้ามีหลอดเสีย 2 หลอดแล้วทำให้หลอดทุกหลอดดับ หลอดที่เสียนั้นคือหลอดหมายเลขใด
  ก. 1 กับ 2
  ข. 3 กับ 4
  ค. 3 กับ 5
  ง. 1 กับ 4
17. ถ้ามีหลอดเสีย 1 หลอดแล้วทำให้เหลือ หลอดที่สว่าง 3 หลอด หลอดที่เสียจะเป็นหลอดหมายเลขใด
  ก. 5
  ข. 3
  ค. 4
  ง. 1

18. รถไฟความเร็วสูงเป็นประโยชน์ของแม่เหล็กไฟฟ้าด้านใด

  ก. การสื่อสาร
  ข. การแยกโลหะ
  ค. การคมนาคม
  ง. การประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า
19. สิ่งใดที่ใช้หลักการของแม่เหล็กไฟฟ้าในการทำงานโดยตรง
  ก. วิทยุสื่อสาร
  ข. กระดิ่งไฟฟ้า
  ค. เครื่องสูบน้ำ
  ง. รีโมทคอนโทรล
20. ปั้นจั่นสำหรับเคลื่อนย้ายสิ่งของที่ใช้ หลักการของแม่เหล็กไฟฟ้า จะใช้ได้กับสิ่งใด

  ก. ยางรถยนต์
  ข. ซากรถยนต์
  ค. ขดลวดทองแดง
  ง. กองขวดพลาสติก.

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
135 ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200