• แนะนำตัว

     เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้รายงานผลการปฏิบัติงาน รวมไปถึงประวัติส่วนตัวด้านต่าง ๆ และแฟ้มผลงานส่วนตัวของผู้จัดทำ เพื่อให้สามารถเผยแพร่ผลงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทำให้สามารถเรียกดูได้ตลอดเวลาในลักษณะออนไลน์ ตามกระแสของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นโลกที่มีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นทั้งเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร เป็นทั้งโอกาสในการเข้าถึงความรู้ รวมไปถึงการเป็นสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญในการนำพาประเทศเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ ที่มีสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้เป็นฐาน

 

• ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้รับโลห์รางวัลจาก สสวท.

     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดการประกวดห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนร่วมมือกันสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา มีการเผยแพร่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสถานศึกษา รวมทั้งเป็นการส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ซึ่งห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e Library) ของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้รับรางวัลจาก สสวท. พร้อมกับโรงเรียนอื่นๆ ทั่วประเทศ จำนวน 10 โรงเรียน โดยมีคุณครูธวัฒชัย ใบโสด ผู้รับผิดชอบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมพิธีรับมอบโลห์รางวัลจาก สสวท. เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2549 โดยจัดร่วมกับพีธีมอบรางวัลการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ และการประกวดซอฟต์แวร์ ณ โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5 กรุงเทพฯ

• รางวัลที่ 1 การประกวดผลงานสื่อคอมพิวเตอร์

     สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดโครงการประกวดสื่อคอมพิวเตอร์ประเภท web page ในหัวข้อ "การเผยแพร่องค์ความรู่สู่ชุมชนด้วย IT" โดยทางโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ได้ส่ง "ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองราชย์ครบ 60 ปี" เข้าร่วมประกวด

     สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผลงานของโรงเรียนได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทหน่วยงานทางการศึกษา โดยมีคุณครูธวัฒชัย ใบโสด ผู้รับผิดชอบโครงการ เดินทางเข้ารับรางวัลและนำเสนอผลงานให้แก่คณะกรรมการ ในวันที่ 6 กันยายน 2549 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ 2 ชั้น 1 อาคารบริการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

• ได้รับประกาศนียบัตรจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาประจำปี 2549

     ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ดำเนินการสำรวจและคัดสรรนวัตกรรมต้นแบบ "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" (One School One Innovation : OSOI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาและการใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยได้ดำเนินการสำรวจผลงานของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแห่งเพื่อจัดทำฐานข้อมูล คัดสรรนวัตกรรมต้นแบบ ยกย่อง มอบรางวัล และเผยแพร่ให้เกิดการและเปลี่ยนเรียนรู้ในวงกว้างต่อไป

 

Website design by Mr.Thawatchai Baisod Tel. 081-9611-888
Copyright (c) 2006 Mr.EAK .com All rights reserved.
:: Contact :: Comment ::