ตามที่ได้ดำเนินงานพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ตระหนักถึงความสำคัญในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของโอกาสในการเรียนรู้ รวมทั้งยกระดับภูมิปัญญาและคุณภาพของหลักสูตรวิชาการศึกษาต่าง ๆ ให้สูงขึ้น โดยได้เริ่มดำเนินการเผยแพร่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเมื่อวันที่ พ.ศ. 2549 จากการดำเนินการที่ผ่านมาทำให้ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
  1 สิงหาคม 2549 : รับโลห์รางวัลจาก สสวท.
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินโครงการ Thai e-Library ประจำปีพุทธศักราช 2549 ซึ่งห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e Library) ของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้รับรางวัลจาก สสวท. พร้อมกับโรงเรียนอื่นๆ ทั่วประเทศ จำนวน 10 โรงเรียน โดยมีคุณครูธวัฒชัย ใบโสด ผู้รับผิดชอบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมพิธีรับมอบโลห์รางวัลจาก สสวท. เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2549 โดยจัดร่วมกับพีธีมอบรางวัลการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ และการประกวดซอฟต์แวร์ ณ โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5 กรุงเทพฯ
  6 กันยายน 2549 : รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งจาก มสธ.
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดโครงการประกวดสื่อคอมพิวเตอร์ประเภท web page ในหัวข้อ "การเผยแพร่องค์ความรู่สู่ชุมชนด้วย IT" เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 28 ปี
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผลงานของโรงเรียนได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทหน่วยงานทางการศึกษา โดยมีคุณครูธวัฒชัย ใบโสด ผู้รับผิดชอบโครงการ เดินทางเข้ารับรางวัลและนำเสนอผลงานให้แก่คณะกรรมการ ในวันที่ 6 กันยายน 2549 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ 2 ชั้น 1 อาคารบริการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  เกียรติบัตรหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมจากคุรุสภา
ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในการส่งผลงานเข้าร่วมการคัดสรร "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2549" (One School One Innovation : OSOI)
  16 มกราคม 2550 : รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองจาก สพท.เชียงใหม่ เขต 1
วันที่ 16 มกราคม 2550 ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดนวตกรรมการศึกษา ด้านนวัตกรรมอื่น/สิ่งปะดิษฐ์ ในงาน "เปิดบ้านนวัตกรรมการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ปี 2549" เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ
  21-22 มิถุนายน 2550
ร่วมจัดนิทรรศการ"ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์" ในงานมหกรรมอินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์ และปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 21-22 มิถุนายน 2550 ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  คม ชัด ลึก : ส่องเว็บ
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ฮ.ฮูก ดอทคอม ลงคอมลัมน์ส่องเว็บ ในหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 16 ตุลาคม 2550
  สถานีวิทยุ อสมท. เชียงใหม่ : คุยเฟื่องเรื่อง ไอที
ห้องสมุด อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กไทย(www.horhook.com) ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดเชียงใหม่ วัน ศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม2550/12.30 น. - 14.00 น.
  8-9 พฤศจิกายน 2550
ร่วมจัดนิทรรศการ"สุดยอดโรงเรียนแห่งเทคโนโลยี" ในงานสุดยอดมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการและนิทรรศการทางการศึกษา จ.เชียงใหม่ ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐