โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ได้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้ใช้ระบบ ICT อีกทั้งเพื่อเป็นการสนองนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ตระหนักถึงความสำคัญในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของโอกาสในการเรียนรู้ รวมทั้งยกระดับภูมิปัญญาและคุณภาพของหลักสูตรวิชาการศึกษาต่าง ๆ ให้สูงขึ้น โดยประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู้ทุกแขนงเผยแพร่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถรองรับเนื้อหาที่เป็นดิจิตอล (Digital Content) ที่มีการนำเสนอได้หลากหลายรูปแบบ เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ และสื่อมัลติมีเดียที่สถานศึกษาจัดทำขึ้น เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการเรียนรู้ จึงได้พัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาเพื่อให้แก่นักเรียนและผู้สนใจทั่วไป สำหรับการพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์นั้น โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ได้พัฒนาบนพื้นฐานภาษา HTML (Hypertext Markup Language) เป็นหลัก ด้วยเหตุว่าสามารถเผยแพร่ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ในระบบออฟไลน์ ( Offline internet ) โดยการบันทึกลงบนสื่อบันทึกข้อมูลในปัจจุบัน ทำให้สามารถเปิดอ่านจากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด หรือขณะใดก็ตาม โดยไม่จำเป็นต้องออนไลน์ ( Online ) กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางด้านโอกาสทางการศึกษา ช่วยให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้มีโอกาสเรียนรู้จากความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ( e-library ) เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองราชย์ครบ 60 ปี
2. เพื่อใช้ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ( e-library ) เป็นแหล่ง การเรียนรู้ดิจิตอล ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ ให้บริการแก่นักเรียน บุคลากร ทั้งในและนอกโรงเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

แนวทางการพัฒนาและผลการดำเนินงาน
สภาพปัญหาก่อนการพัฒนา
จากสภาพการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยมีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และการค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ จากสภาพความพร้อมของผู้ใช้บริการที่มีพื้นฐานต่างกันทำให้บางครั้งไม่สามารถสืบค้นที่ต้องการตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ หรือข้อมูลที่ได้ก็ไม่ดึงดูดความสนใจของผู้ใช้บริการ เนื่องจากผู้ใช้บริการส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษาที่มีความสนใจต่อข้อมูลในระยะสั้น ถ้าเนื้อหาไม่มีความน่าสนใจจะไม่สามารถดึงดูดผู้ใช้บริการให้ได้องค์ความรู้ที่ต้องการได้เลย
การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
จากการให้บริการห้องสมุดแบบเดิมที่ให้บริการผ่านสื่อที่เป็นรูปแบบเอกสาร ภาพนิ่ง มีการเปิดปิดเป็นเวลา อีกทั้งยังต้องมีบรรณารักษ์คอยให้บริการแก่ผู้ใช้ และต้องมีจำนวนของหนังสือที่พอเพียงต่อผู้ใช้บริการ ต้องถูกปรับเปลี่ยนมาเป็นการจัดการทรัพยากรสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ให้เข้าถึงโดยทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งความสามารถในการจัดเก็บ รวบรวมและนำส่งสารสนเทศสู่ผู้ใช้โดยทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถนำเสนอข้อมูลในลักษณะมัลติมิเดีย ที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยเทคโนโลยีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งในรูปแบบออนไลน์ ( Online ) และออฟไลน์ ( Offline ) เพื่อให้สามารถขยายผลไปทุกพื้นที่เป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านโอกาสทางการศึกษา
ขั้นตอนการดำเนินงานพัฒนา
1. วิเคราะห์โครงสร้างเนื้อหาตามกลุ่มสาระ
2. รวบรวมข้อมูลสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ
3. ศึกษาโปรแกรมและภาษาที่จะนำมาใช้ในการพัฒนา
4. ดำเนินการจัดตามโครงสร้างเนื้อหา
5. ทดสอบการทำงานส่วนต่าง ๆ ของระบบ เช่น web board, e-mail, Search
6. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการดำเนินงาน
ผลงานที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่มีห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ( e-library ) ให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระในเว็บไซต์ http://elibrary.abcm.ac.th ทำให้นักเรียนและบุคคลทั่วไป ได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์จากห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้น นอกเหนือจากที่ได้รับภายในห้องเรียนและช่วยให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อีกทั้งสามารถบันทึกระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นลงบนแผ่นบันทึกข้อมูล ให้สามารถใช้งานในระบบออฟไลน์ ( Offline ) โดยใช้เทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ตได้
สรุปสิ่งที่เรียนรู้และการปรับปรุงให้ดีขึ้น
จากการพัฒนาระบบงานดังกล่าวพบว่า ผู้ใช้บริการยังไม่ค่อยสนใจในเนื้อหาที่นำเสนอ เป็นผลมาจากจำนวนข้อมูลที่มียังน้อยเกินไป และรูปแบบการนำเสนอในบางจุดยังขาดความน่าสนใจ อีกทั้งปัญหาทางด้านความเร็วในการติดต่อผ่านเครือข่ายที่มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไม่สามารถส่งข้อมูลได้ทันท่วงที ทำให้เกิดการติดขัดในการรับข้อมูลได้ ซึ่งได้ทำการแก้ไขให้สามารถใช้งานในระบบออฟไลน์ ( Offline ) เพื่อแก้ปัญหาทางด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
การขยายผลและเผยแพร่ผลการพัฒนา
ได้ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ( e-library ) ให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระผ่านเว็บไซต์ http://elibrary.abcm.ac.th และสามารถบันทึกระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นลงบนแผ่นบันทึกข้อมูล เพื่อใช้งานในระบบออฟไลน์ ( Offline ) ทำให้สามารถขยายผลไปยังกลุ่มผู้ใช้บริการที่ไม่มีโอกาสในการใช้งานอินเทอร์เน็ต เข้ามาใช้งานห้องสมุดดังกล่าวได้เช่นเดียวกัน

| 1 | 2 | 3 |

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐