ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา
ด้านคุณลักษณะของผู้ใช้บริการ ถ้ามีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และภาษา จะช่วยในการใช้งาน เพื่อค้นหาข้อมูล และอื่น ๆ เป็นไปด้วยความสะดวกและได้ประโยชน์สูงสุด มากกว่าผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ไม่ค่อยเป็นหรือขาดทักษะทางภาษา
ด้านงานบริการ ถ้ามีความรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูลที่ต้องการ และจำนวนเนื้อหาของข้อมูลที่ต้องการมีความพอเพียง ครอบคลุมเนื้อหาวิชาทุกกลุ่มสาระ มีความน่าสนใจ จะช่วยสร้างแรงจูงใจในการเข้ามาใช้บริการของผู้ใช้บริการ เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้
ด้านการประชาสัมพันธ์ ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของบริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เข้าใจถึงข้อมูลข่าวสาร และวิธีการการใช้บริการต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการอย่างสะดวก เพื่อช่วยให้บริการบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของโรงเรียน

แนวทางในการพัฒนา
จากปัญหาของผู้ใช้บริการที่มีต่อการใช้การบริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ค่อยเข้าใจในคำอธิบายทำให้เกิดความไม่สะดวกต่อการใช้บริการ ดังนั้น จึงควรทำวิจัยในหัวข้อ ความพึงพอใจและรูปแบบที่พึงประสงค์ของคู่มือแนะนำการใช้บริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
ปัญหาความต้องการและความไม่เพียงพอของฐานข้อมูลที่มีให้บริการในปัจจุบัน ดังนั้นจึงควรสำรวจความต้องการของผู้ใช้บริการที่มีต่อฐานข้อมูลในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์นี้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ผู้พัฒนาเห็นว่าควรมีการศึกษาปัจจัยการใช้และไม่ใช้บริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการ ของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ต่อไป

บรรณานุกรม

ไพทูรย์ สีฟ้า. ( 2544). “ การพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียน ไทย ”. ปริญญานิพนธ์ กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
วาสนา อภิญญาวงศ์. 2538. “Virtual Library” ข่าวสารห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 11, 3-4 ( พฤษภาคม – สิงหาคม) : 26-29.
“ ห้องสมุดในอนาคต ”. http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~spoungpa/book2.html
Georgie, Raik-Allen . (1999, 30 April). Online Education Chalks up Major Investment Cash. Red Herring Communications; San Francisco , CA 94103 . (Online). Available : http://www.celce.edu/internet/c20011425.html
Matthew, Coilek T. (2000). "Asian Studies WWW Virtual Library," The World-Wide Web Virtual Library. Internet Publications Bureau; Research School of Pacific and Asian Studies; The Australian National University , Canberra . (Online). Available : http://www.celcee.edu/internet/c20011771.html
Vicky, Phillips. (1998). "Virtual Classrooms," Nation's Business. U.S. Chamber of Commerce; Washington , DC 20062-2000 . (Online). Available : http://www.celcee.edu/all/c990708.html
   
ผู้สนับสนุนโครงการ  
กระทรวงศึกษาธิการ แบบเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
สำนักเทคโนโลยีการเรียนการสอน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ลักษณะมัลติมิเดีย
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการ Thai e-Library ประจำปีพุทธศักราช 2549
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โครงการการเผยแพร่องค์ความรู่สู่ชุมชนด้วย IT
บ.ไทยประกันชีวิต หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุด สืบสานความเป็นไทย


| 1 | 2 | 3

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐